Thường trực Huyện ủy tổng kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

     Chiều ngày 9/1, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đ/c Trần Thị Vân – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Các đồng chí thành viên BCĐ công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền huyện dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Trưởng ban chỉ đạo tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện phát biểu kết luận hội nghị

       Năm 2019, Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị trong huyện dã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về pháp luật dân chu ở cơ sở, gắn thực hiện dân chủ với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được thực hiện theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đẩy mạnh và hiện đại hóa nền hành chính công, tăng cường tiếp công dân, đối thoại giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dân chủ cơ sở được phát huy tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở mỗi địa phương, đơn vị. Năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận gần 15.000 hồ sơ và giải quyết trên 14.000 hồ sơ đạt 98%. Huyện đã tiếp trên 600 lượt người, giải quyêt 58 đơn thuộc thẩm quyền. triển khai 2 cuộc thanh tra tại một số đơn vị, xã – thị trấn về phòng chống tham nhũng, thực hiện chế độ bảo trợ xã hội, vấn đề tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo… MTTQ và các  đoàn thể chính trị xã hội phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua yêu nước.

       Trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo, vận động các nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.  Nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Ngăn chặn tà đạo, tạp giáo xâm nhập vào địa bàn. Tổ chức thành công lễ hội Đền Trần và lễ hội đền Tiên La và làm tốt công tác quản lý hoạt động lễ hội. Tuyên truyền, vận động các chức sắc và đồng bào các tôn giáo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, năm bắt tâm tư, nguyện vọng của chức sắc,  tín đồ, nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng chùa cảnh gương mẫu, xứ họ đạo 4 gương mẫu.

        Năm 2020, Huyện Hưng Hà tiếp tục tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân chủ, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tình hình mới. Thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần ở vùng đồng bào có đạo. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo trong sạch, vững mạnh. Kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự. Bồi dưỡng và phát triển cán bộ là người công giáo, đảng viên trẻ, đảng viên nữ là người công giáo.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Trưởng ban chỉ đạo tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng do vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trường đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong thực hiện dân chủ cơ sở. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kịp thời nắm bắt thông tin cơ sở. Gắn thực hiện dân chủ với thực hiện các phong trào phát triển kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả phong trào dân vận khéo, đẩy mạnh dân chủ trong Đảng, chính quyền… Rà soát, bổ sung quy chế hương ước, quy ước thôn làng, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ nhân dân tự quản. Trong công tác tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền cần: Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các chức sắc, chức việc và tôn giáo tại địa phương. Quản lý, xứ lý nghiệm tình trạng làm lấn, làm trái quy định về đất đai trong công tác xây dựng, tu bổ ở cơ sở. Quán triệt sâu sắc chủ trưởng của các cấp, địa phương về công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tôn giáo , tạo điều kiện cho các địa phương. Giữ gìn và gắn kết sâu sắc mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với tôn giáo. Thành viên BCĐ phát huy tính tích cực tham mưu, chủ động phối hợp xử lý các vụ việc còn tồn đọng, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 71 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng