Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XII, Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình

        Sáng ngày 12/9, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác”. Đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND  - UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng phòng, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện, cán bộ chủ chốt xã, thị trấn dự và tham gia học tập….

 Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

 Đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị

       Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030,; quán triệt, làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong kết luận số 50, 51, 52 của Ban Bí thư. Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo

Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác”

      Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai các kế hoạch học tập Nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư và Phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác”

      Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định việc tổ chức  học tập quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban BTV Tỉnh ủy là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; coi đây là đợt sinh hoạt sâu rộng, có tầm quan trọng  đặc biệt, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí hành động trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy để thực hiện đúng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, bám sát các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm cơ bản của các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

     Đồng chí Bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tránh làm chiếu lệ, hình thức.

       Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết, chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

        Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đề án phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Huyện uỷ khẩn trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm đủ diện tích dành cho chăn nuôi theo mục tiêu của Nghị quyết, Đề án; có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư; vận động nông dân và các hộ chăn nuôi tham gia vào chuỗi liên kết; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi cho nuôi trâu, bò thương phẩm; nghiên cứu hình thành các chuỗi liên kết; đồng thời tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai tổ chức hiệu quả trong thời gian tới. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội. Gắn việc tổ chức thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phong trào thi đua của các cấp, các ngành, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

         Vcuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác”: đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những tình cảm của Người đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói chung, với Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà nói riêng, từ đó phổ biến, nhân rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhân rộng những điển hình tiên tiến, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

         Nhiệm vụ trước mắt những tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, các địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống thiên tai, bảo vệ lúa mùa, triển khai chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ đông theo kế hoạc đề ra; Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chú trọng xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 280 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng