Huyện ủy Hưng Hà tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư ( khóa XII); các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình( khóa XIX) và triển khai chuyên đề năm 2019: Nổi bật

      Trong 2 ngày 21 và 22/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư (khóa XII); các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình( khóa XIX) và triển khai chuyên đề năm 2019: “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND- UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn đã tới dự…..

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị

 Đ/c Hoàng Văn Duyệt - Trưởng phòng tuyên truyền Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư ( khóa XII); các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình( khóa XIX)

       Chiểu ngày 21/3, các đại biểu được truyền đạt các Nghị quyết  của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; gồm: Nghị quyết số 02 về “ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển khu kinh tế Thái Bình”;Nghị quyết 03 về  “ Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với kết cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018- 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết 04 về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

        Đây là những nghị quyết quan trọng, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Hoạch định chiến lược để Thái Bình hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh NTM. Đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới của Chính phủ; phù hợp với tất yếu khách quan hiện nay và thực tiễn đặt ra trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Thái Bình những năm tới. Đúc kết bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến hàng nghìn năm lịch sử về mảnh đất và con người Thái Bình. Giáo dục, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm bảo tồn và làm sâu sắc hơn các giá trị truyền thống, tạo sự gắn kết chặt chẽ, thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần, kết tinh thành sức mạnh nội sinh to lớn, thành niềm tự hào, hành trang và động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, lao động, sản xuất, tạo lập sự nghiệp, xây dựng cuộc sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của quê hương. Với mục tiêu, ý nghĩa đặc biệt đó, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết rất cụ thể, bao quát nhiều lĩnh vực; Nghị quyết được phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong tỉnh, con em Thái Bình ở trong và ngoài nước.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện triển khai Chỉ thị 28 – CT/TW của Ban Bí thư.

 Đồng chí Nguyễn Văn Trường – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị.

 Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai các kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Tỉnh ủy Thái Bình

      Sáng ngày 22/3, các đại biểu tiếp tục được truyền đạt Chỉ thị 28, Chỉ thị 30 của Ban Bí Thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Kết luận số 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng  đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng. Lợi thế của khu vực ven biển để xây dựng phát triển khu kinh tế theo mô hình khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, năng động, hiệu quả và phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh, bảo tồn, phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Hoạch định chiến lược để Thái Bình hoàn thanh mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới; đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng NTM theo tiêu mới của Chính phủ; phù hợp với tất yếu khách quan hiện nay và thực tiễn đặt ra trong tiến trình thực hiện CNH, HĐH hiện nông nghiệp nông thôn Thái Bình những năm tới. Giáo dục các giá trị văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tô thắm thêm truyền thống nghìn năm văn hiến của quê hương.

        Để nhanh chóng triển khai, đưa nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XII, các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019,  đi vào cuộc sống, Đồng chí Bí Thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện: Phải xác định việc tổ chức học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XII, các nghị quyết cuả BCH đảng bộ tỉnh khóa XIX và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là nhiệm vụ trọng tâm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Thường xuyên nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, của BCH đảng bộ tỉnh khoá XII để thực hiện đúng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức học tập phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đổi mới cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với từng đối tượng để cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm cơ bản của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, tránh làm chiếu lệ, hình thức.

       Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Đảng bộ tỉnh phải thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, chủ trương, chính sách khác của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin trong Đảng trong nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, sự đồng thuận cao trong xã hội. Gắn thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan, đơn vị và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các địa phương tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, phòng chống, ứng phó với bệnh dịch tả lợn Châu Phi và thực hiện giám sát theo kết luận 45 của Tỉnh ủy, xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

 

Trúc Lành – Bùi Thủy – Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 163 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng