Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

         Sáng ngày 14/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng ban, phòng ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội của huyện, báo cáo viên cấp huyện, Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn,  bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

                                                                      Các đại biểu dự hội nghị

                         Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Đ/c Hoàng Văn Duyệt - Trưởng phòng tuyên truyền Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

        Tại Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Văn Duyệt - Trưởng phòng tuyên truyền Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 29, số 30 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược an ninh mạng. Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

Đ/c Trần Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy triển khai quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch học tậpnghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Huyện ủy Hưng Hà triển khai quy định số 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Kế hoạch học tập các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tại các tổ chức cơ sở đảng.

          Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp uỷ phải xác định việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương là một nhiệm vụ trọng tâm trong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải thường xuyên nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương để thực hiện đúng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

          Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, bám sát các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm cơ bản của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương.

          Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết, chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân. Đồng chí bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tránh làm chiếu lệ, hình thức. Tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội. Gắn việc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương với phong trào thi đua của các cấp, các ngành, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

          Trước mắt các cấp ủy đảng, chính quyền, phòng, ban, ngành, MTTQ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trọng tâm là chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông đã trồng, mở rộng diện tích cây vụ đông ưa lạnh. Phòng chống bệnh lùn sọc đen. Nâng cao chất lượng cấc tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành chỉ têu giao quân, hực hiện các chế độ chính sạch cho hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng....

Trúc Lành - Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 369 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng