Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 30 và 31/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 335 và 2 năm thực hiện Kết luận 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

 

 Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị

 Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng ban, phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị chính trị xã hội huyện, báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, P chủ tịch UBND xã, thị trấn, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn. 

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch số 52, số 53 của BTV Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII gồm: Nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách BHXH. Thảo luận nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và chương trình hành đng của BTV Huyện ủy Hưng Hà thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.

 


Đồng chí Vũ Văn Hạnh
 - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 335, 2 năm thực hiện Kết luận 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy

 

Về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 335, 2 nămthực hiện Kết luận 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện: Sau khi Nghị quyết 335 và Kết luận 02 của BTV Huyện ủy được ban hành, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức triển khai quán triệt và tuyên truyền, vận động sâu rộng bằng nhiều hình thức nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn. Qua đó, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã đạt được những kết quả to lớn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; hạ tầng giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng được cứng hóa; sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư được nhân lên; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân, mỗi gia đình đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ, khai thác và sử dụng các công trình nông thôn mới được thể hiện rõ trong hương ước, quy ước của địa phương; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp được củng cốHầu hết các xã về đích nông thôn mới đã duy trì, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; tập trung vào các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, cơ vật chất văn hóa, giao thông thủy lợi và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt gần 4.900 tỷ đồng, tăng 2.521 tỷ đồng so với trước khi có Nghị quyết. Nhân dân đóng góp, con em xa quê tài trợ, ủng hộ 1.667 tỷ đồng, tiếp nhận 148 nghìn tấn xi măng do tỉnh hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng 1043 km đường giao thông... Đến nay, toàn huyện có 32/33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, tích cực của các đại biểu tham dự Hội nghị, lắng nghe tiếp thu các nội dung được triển khai để nắm vững nội dung cơ bản nhất. Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vào cuộc sống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Đây là Nghị quyết quan trọng, những vấn đề liên quan, tác động nhiều đối với địa phương, đơn vị do vậy các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm triển khai học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí, hành động trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của từng đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Sau học tập Nghị quyết, cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 335, 2 nămthực hiện Kết luận 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu kỹ 7 nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức nhân dân về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luận của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo. Đánh giá thực trạng, rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới  để xây dựng kế hoạch, có lộ trình tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh khai thác các nguồn lực để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình đáp ứng yêu cầu mới theo quy định với từng xã và huyện. Tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạn tầng nông thôn. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng cuối năm: Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, phòng chống bệnh lùn sọc đen và sâu bệnh hại cây trồng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, nhất là những xã có tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch thấp. Tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh thực hiện việc hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc sát nhập các trường học, đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch./.

Trúc Lành - Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 288 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng