Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà quán triệt, triển khai các Quyết định, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng.

     Sáng ngày 10/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở quán triệt, triển khai các Quyết định, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng. Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các Đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện; Các đ/c Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND – UBND xã, thị trấn; Chuyên viên các Ban Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị xã hội huyện dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy triển khai các Quyết định, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Bùi Xuân Phóng - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các Quyết định, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng như: Quy định của BCH TW Đảng về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; quy định giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Chỉ thị 23 của Ban bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quyết định 99 của BCH TW Đảng ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung Ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     Cũng tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy đã triển khai kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các đại biểu đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, quản lý khoa học tài liệu, văn bản các cấp. Quán triệt, tuyên truyền phổ biến đầy đủ, rộng rãi nội dung các văn bản tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ban của Đảng tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện hiệu quả. Các đơn vị, địa phương, xã – thị trấn rà soát thực tế cơ sở. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên phù hợp với thực tế nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo kết quả, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đạt hiệu quả cao. Về kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cơ quan đơn vị, xã – thị trấn xác định đây là nhiệm vụ lớn, quan trọng đánh giá kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Tập trung rà soát, điều chỉnh, tổng hợp báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết theo đúng thời gian quy định. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết, tuyên truyền sâu rộng kết quả, nhiệm vụ trong thời gian tới để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ, phát huy tinh thần đoàn kết chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị liên quan, các xã – thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân đấu nối nước sạch trong sinh hoạt phấn đấu đạt 100%. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho xây dựng các dự án được đầu tư. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các bước, điều kiện tổ chức bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021 đúng quy định./.

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 351 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng