Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng, Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị Quyết số 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

      Sáng ngày 11/8, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức TW về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 218 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIV “về giáo dục, phát huy truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014  - 2020 và những năm tiếp theo”. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Nhâm Gia Quân- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình; đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND- UBND huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ngành của huyện cùng các đồng chí ủy viên  Ban Thường vụ Đảng ủy xã- thị trấn cùng đại diện các tập thể, các nhân được khen thưởng đã tới dự.

 

Các đồng chí lãnh đạo dự Hội nghị

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức TW về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Đ/c Bùi Xuân Phóng- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 218 của BCH Đảng bộ huyện khóa XIV “về giáo dục, phát huy truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014  - 2020 và những năm tiếp theo”

    Đảng bộ huyện có 501 chi bộ với 13.145 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về : “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức Trung ương, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã đổi mới về chương trình, nội dung, quy trình tổ chức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ đã lồng ghép chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giúp cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chủ trương Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, chi bộ, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực công tác. Toàn huyện có 127 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, 336 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 24 chi bộ và 15 đảng viên được Ban Thường vụ huyện khen thưởng.

     Thực hiện Nghị quyết 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Giáo dục, phát huy truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng  Hà giai đoạn 2014- 2020 và những năm tiếp theo” Các đảng ủy, chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát thực tế. Việc tổ chức học tập, quán triệt đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa. Công tác bảo vệ phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm. Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 218, công tác giáo dục truyền thống văn hóa ở cơ sở có chuyển biến tích cực, bước đầu hình thành nếp sống văn hóa mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển theo tiêu chí nông thôn mới.

 

Đồng chí Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã đặt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương đảng, Hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức Trung ương và Nghị quyết 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời đề ra nhiệm vụ trọng tâm những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết số 218 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa 14) về giáo dục, phát huy truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong huyện tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp đã nêu trong các báo cáo, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

     Một là, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết số 218 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa 14) và Nghị quyết số 119, ngày 19-7-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    Hai là, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Đảng. Do đó, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ và chi ủy viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ và chú trọng thực hiện công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 119, ngày 19-7-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

     Ba là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tập trung giáo dục chủ nghĩa yêu nước, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước cho mọi người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với phát triển kinh tế bảo đảm phát triển bền vững. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn hóa; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức văn hóa từ cấp huyện đến cơ sở. Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất văn hóa hiện có; từng bước đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

      Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về sinh hoạt chi bộ; thực hiện Nghị quyết số 218 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa 14) và Nghị quyết số 119, ngày 19-7-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc và nhân rộng trong toàn huyện.

     Năm là, cùng với việc triển khai, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2017, trong đó chú trọng: Những nhiệm vụ quan trọng cấp bách như công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa mùa và những nhiệm vụ phức tạp như giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông và hành lang bảo vệ đê điều. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017- 2020”.

 

Đ/c Vũ Kim Cứ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khen thưởng cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị sô 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng 9 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện

      Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 24 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban bí thư, Hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức Trung ương và 9 tập thể tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện./.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 350 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng