Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cách đây 47 năm, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương vô hạn của Quốc dân đồng bào cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chèo lái con thuyền cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho dân tộc Việt Nam. Người trở về với Các Mác, Lê Nin không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn và một thời đại đột xuất, rực rỡ trong lịch sử dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh, Người còn để lại bản Di chúc lịch sử; Đảng ta xem đây là một trong những văn kiện quan trọng nhất trong di sản tư tưởng mà Người căn dặn lại cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các thế hệ người Việt Nam. Nén đau thương thành hành động cách mạng, anh dũng phấn đấu, hăng hái vươn lên, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Bằng hành động cách mạng, cả nước đã thực hiện thành công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thu non sông về một mối, thống nhất  đất nước thực hiện trọn vẹn lời hứa trước anh linh Người.

 Toàn cảnh nông thôn mới huyện Hưng Hà

Hưng Hà - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, văn hiến và cách mạng vinh dự được 2 lần đón Bác về thăm. Đê Đìa - Hưng Nhân bị vỡ, ngày 10/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và căn dặn: Phải đoàn kết toàn dân, đoàn kết các thân hào, thân sỹ trước hết phải lo giải quyết nạn đói cho nhân dân và nhanh chóng khắc phục đoạn đê mới bị vỡ. Sau đó, Người đến thăm đoạn đê mới bị vỡ và động viên nhắc nhở: Nhiệm vụ trước mắt là phải đắp lại đê và cứu đói. Ngày 28/4/1946, biết tin nhân dân chỉ trong ba tháng đã khắc phục được hậu quả hai quãng đê bị vỡ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục về thăm Hưng Hà lần thứ hai. Người khen ngợi thành tích gia tăng sản xuất của nhân dân và kêu gọi mọi người phải đoàn kết, ra sức diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Sau đó, Bác đến thăm quãng đê vỡ đã được hàn gắn. Người xem xét rất kỹ đoạn đê và nhắc phải đảm bảo đầm đất kỹ hơn nữa. 47 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà luôn lấy những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Di chúc làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ðảng bộ và nhân dân trong huyện đã đóng góp vượt sức người, sức của cho tiền tuyến đánh đuổi đế quốc Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang bảo vệ Biên giới phía Bắc. Trong công cuộc đổi mới, cán bộ đảng viên và nhân dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và thực hiện lời di chúc của Người, trong công cuộc đổi mới, cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện phát triển kinh tế theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác và hệ số sử dụng đất. Kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Bộ mặt nông thôn khởi sắc từng ngày, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một cải thiện cả về vật chất và tinh thần, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 30/33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2015, Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.Kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã chọn, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giúp nhau cùng tiến bộ, tạo sự đoàn kết trong chi bộ, đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đường giao thông nông thôn xã Hồng Minh

Nhân dân Hưng Hà trồng cây dưa vụ hè thu mang lại hiệu quả kinh tế cao

Vững bước một lòng theo Đảng và Bác Hồ kính yêu; bằng hành động cách mạng, cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Hà ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020./ .

Trúc Lành

Đài phát thanh Hưng Hà

Đọc 2501 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Xây dựng Đảng