Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 11:26

        Sáng ngày 12/9, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác”. Đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND  - UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng phòng, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội huyện, cán bộ chủ chốt xã, thị trấn dự và tham gia học tập….

 Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

 Đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị

       Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Dương Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030,; quán triệt, làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong kết luận số 50, 51, 52 của Ban Bí thư. Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo

Đ/c Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác”

      Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện triển khai các kế hoạch học tập Nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư và Phát động cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện di chúc của Bác”

      Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định việc tổ chức  học tập quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban BTV Tỉnh ủy là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; coi đây là đợt sinh hoạt sâu rộng, có tầm quan trọng  đặc biệt, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí hành động trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư, Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy để thực hiện đúng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả, bám sát các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc những quan điểm cơ bản của các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

     Đồng chí Bí thư cấp uỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tránh làm chiếu lệ, hình thức.

       Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết, chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

        Ủy ban nhân dân huyện căn cứ Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đề án phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Huyện uỷ khẩn trưởng xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm đủ diện tích dành cho chăn nuôi theo mục tiêu của Nghị quyết, Đề án; có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư; vận động nông dân và các hộ chăn nuôi tham gia vào chuỗi liên kết; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi cho nuôi trâu, bò thương phẩm; nghiên cứu hình thành các chuỗi liên kết; đồng thời tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai tổ chức hiệu quả trong thời gian tới. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội. Gắn việc tổ chức thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 07 Ban Thường vụ Tỉnh ủy với phong trào thi đua của các cấp, các ngành, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

         Vcuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác”: đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những tình cảm của Người đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói chung, với Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà nói riêng, từ đó phổ biến, nhân rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nhân rộng những điển hình tiên tiến, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

         Nhiệm vụ trước mắt những tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, các địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống thiên tai, bảo vệ lúa mùa, triển khai chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ đông theo kế hoạc đề ra; Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chú trọng xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 11:09

    Nhằm mang lại không khí vui tươi, ấm áp và tạo ra sân chơi bổ ích cho các bệnh nhân nhi và con em cán bộ viên chức nhân dịp Tết trung thu. Tối ngày 11/9/2019 ( tức 13/8 âm lịch), Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã tổ chức chương trình “ Gala - Đêm hội trăng rằm”.

      Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà trao quà Trung thu cho bệnh nhân nhi

       Tiết mục biểu diễn văn nghệ của con cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

 Không khí đêm Trung thu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

          Trong đêm hội, các cháu thiếu nhi vừa được vui phá cỗ , vừa được thưởng thức các chương trình văn nghệ đặc sắc như múa lân, rồng, các tiết mục ca múa hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Kể chuyện sự tích ngày Tết trung thu, chú Cuội, chị Hằng...vv. Ngoài ra các cháu còn được tham gia các trò chơi thú vị tạo nên không khí ngày tết trung thu ấm áp, đầy ý nghĩa.

          Nhân dịp Tết Trung thu, Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã thăm hỏi, tặng trên 60 xuất quà cho các bệnh nhân nhi đang nằm tại bệnh viện, qua đó đã kịp thời động viên các em cố gắng điều trị khỏi bệnh để trở về gia đình trở thành con ngoan, trò giỏi./.

 

Vũ Thị Uyên

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 11 Tháng 9 2019 11:14

       Sáng ngày 11/9, Xã Thái Phương tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc đối thoại tại xã Thái Phương

 Đoàn chủ tọa cuộc đối thoại

 Ông Nguyễn Đình Quế - đại biểu nhân dân thôn Trắc Dương tham gia ý kiến về vấn đề môi trường

       Với tinh thần thẳng thắn, cởi mởi và xây dựng, tại buổi tiếp xúc, đại biểu nhân dân xã Thái Phương đã đề xuất một số vấn đề mà nhân dân đang quan tâm như: sản xuất nông nghiệp, cơ chế tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khắc phục tình trạng  nhân dân bỏ ruộng hoang không sản xuất, công tác phòng chống thiên tai, quy hoạch đất phục vụ xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Quy hoạch đất xây dựng nghĩa trang. Chế độ chính sách đối người có công với các mạng, an ninh tôn giáo. Về vấn đề môi trường nhân dân Thái Phương đề nghị sớm giải quyết tình trạng xả thải của các cơ sở tẩy nhuộm, đưa nhà máy xử lý nước thải làng nghề Phương La vào hoạt động khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như phục vụ sản xuất nông nghiệp, …

Ông Trần Duy Đông - Bí Thư Đảng ủy xã Thái Phương tiếp thu ý kiến của nhân dân

      Những vấn đề nhân dân quan tâm đã được cán bộ chuyên môn và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Thái Phương trả lời thấu đáo theo thẩm quyền. Qua đối thoại, tiếp xúc với nhân dân giúp cấp ủy, chính quyền xã Thái Phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc ngay từ cơ sở để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 11 Tháng 9 2019 11:08

     Sáng ngày 11/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học cho 91 cán bộ quản lý trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

 Đồng chí Trần Thị Vân – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy truyền đạt các nội dung Nghị định số 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

     Trong 1/2 ngày, các học viên được đồng chí Trần Thị Vân – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy truyền đạt các nội dung Nghị định số 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Quyết định số 04, thông tư số 36 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường và quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục đào tạo. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện về thực hiện pháp luật dân chủ và kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo huyện về thực hiện pháp lệnh dân chủ trong các nhà trường..

     Đây là những kiến thức quan trọng để  cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn về truyền đạt đến hội đồng sư phạm  nhà trường, áp dụng vào thực tế đơn vị, trường học, phát huy dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 219 – 2020./.

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 11 Tháng 9 2019 10:55

     Qua tuyên truyền, vận động hầu hết các hộ gia đình ở xã HồngAn đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04 của UBND tỉnh và kế hoạch 19a của UBND huyện. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường cành cây phát tán che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, 1 số hộ dân vẫn cố tình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm mái che, mái vẩy. Để giải quyết tình trạng trên, xã Hồng An đã huy động lực lượng là cán bộ xã, các ban ngành, đoàn thể của xã, của thôn ra quân phát tỉa hàng chục km đường cành cây trên trục đường tỉnh 453, trục đường huyện 62, các trục đường xã, các tuyến đường thôn; tháo dỡ 27 mái che, mái vẩy lấn chiếm lòng, lề đường; thu giữ 38 ô dù, biển quảng cáo.

      Sau đợt ra quân, xã Hồng An tiếp tục tuyền truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ; giao trách nhiệm cho các ban ngành, đoàn thể, cấp Uỷ, chính quyền các thôn phụ trách từng tuyến đường giao thông và huy động lượng lực lượng quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom cành cây, các vật cứng vừa được giải tỏa vào nơi quy định, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường. Công an xã phân công cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình tái lấn chiếm lòng, lề, hành lang đường giao thông và các công trình thủy lợi để buôn bán, kinh doanh.

 

Xã Hồng An ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 11 Tháng 9 2019 10:44

      Ngày 10/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội nông dân các xã thị trấn. Đồng chí Phí Đức Vũ -Trưởng Ban tổ chức Hội nông dân tỉnh;  Đồng chí Hoàng Văn Hồng - Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành; Các đồng chí Uỷ viên BCH, Chi hội trưởng hội nông dân các thôn, khu dân phố tham gia lớp bồi dưỡng.

 Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phí Đức Vũ - Trưởng Ban tổ chức Hội nông dân tỉnh trình bày những nội dung cơ bản của lớp bồi dưỡng.

     Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập, tìm hiểu những nội dung chủ yếu như: Việc triển khai những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác hội năm 2019, Đề án tích tụ ruộng đất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, Đề án sản xuất vụ đông năm 2019, phát triển đàn gia súc gia cầm sau dịch bệnh.

      Lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, nắm bắt những kỹ năng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào nông dân; vận dụng vào thực tiễn công tác tuyên truyền và vận động hội viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân ở cơ sở.

      Chiều cùng ngày, các học viên được đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, nêu các vụ án điển hình xảy ra khi không tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ, những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông khi sử dụng rượu bia, các chất kích thích, sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; không sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn,... Đồng thời giúp cán bộ hội viên nông dân tuyên truyền luật ATGT đến người thân, gia đình và xã hội, từ đó giảm các nguy cơ mất an toàn giao thông do các lỗi chủ quan.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông.

Đ/c Phạm Văn Bình- Huyện ủy viên, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trình bày nội dung tiếp theo của lớp bồi dưỡng. 

      Cũng tại lớp tập huấn, Đồng chí Phạm Văn Bình- Huyện ủy viên, Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo; đề án sản xuất vụ đông năm 2019.

 

 

Thanh Điệp

Đài TT - TH Hưng Hà.

Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 14:41

       Thực hiện Kế hoạch số 66 của UBND Huyện về việc chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉ hè , lòng lề đường, hành lang giao thông đường bộ. Xã Chí Hòa đã đã huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến cơ sở đến trực tiếp các hộ gia đình tuyên truyền, vận động các hộ gia đình không vi phạm hành lang giao thông. Đồng thời ký cam kết với 97 hộ gia đình ven đường nguyện tháo dỡ biển quảng cáo, biển hiệu, mái che, mái vẩy, tuyệt đối không tái lấn chiếm vào thời gian tới. Để giải quyết dứt điểm các điểm lấn chiếm, tạo tầm nhìn cho người tham gia giao thông, UBND xã Chí Hòa đã thành lập tổ công tác gồm 20 người tổ chức ra quân đồng loạt vào sáng ngày 9/9 để giải tỏa cành cây che khuất, giải phóng các vật cản, vật liệu xây dựng, trên 5 km đường giao thông trên địa bàn xã dọc theo tuyến đường DH62 và DT 452,  đã tháo gỡ trên 20 mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

   Xã Chí Hòa ra quân đảm bảo an toàn giao thông

      Sau buổi ra quân, Xã Chí Hòa tiếp tục chỉ đạo Đài truyền thanh, các ban ngành đoàn thể, thôn làng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh luật ATGT, thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông. Ban công an xã thường xuyên kiểm tra đảm bảo trật tự ATGT, giữ gìn trật tự công cộng,  kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật ATGT theo quy định, quyết không để tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT xảy ra trên địa bàn./.

 

Thu Uyên

Đài TT- TH Hưng Hà

 

Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 14:25

      Để thiết lập lại trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Ngày 10/9,  Ban ATGT thị trấn Hưng Hà tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, dọc tuyến đường quốc lộ 39A, tuyến đường từ cống Đồng Nhân đến dốc Chàng và các tuyến đường liên xã, các tuyến đường trong khu dân cư. Trong ngày ra quân, Lực lượng chức năng đã tháo dỡ biển quảng cáo, ô che bán hàng, cắt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị. Nhắc nhở, ký cam kết các hộ dân kinh doanh, buôn bán ven đường không tái lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Với những trường hợp cố tình vi phạm, thị trấn Hưng Hà xử lý theo quy định của pháp luật. Giải tỏa hành lang an toàn giao thông đã nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

      Thời gian tới, Ban ATGT thị trấn Hưng Hà tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Hình ảnh Thị trấn Hưng Hà ra quân giải tỏa hành lang ATGT.

 

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà