Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 08:35

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai sinh;

- Người thực hiện việc đăng ký lại khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

a.1. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký lại khai sinh trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó:

+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh);

+ Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam;

+ Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có giấy tờ trên thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh:

a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;

c) Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;

d) Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;

đ) Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký lại khai sinh thì việc đăng ký lại khai sinh không có giá trị pháp lý.

- Văn bản uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thay) phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

a.2. Giấy tờ phải xuất trình:

Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thâncủa người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cần xác minh thì được kéo dài không quá 13 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh.

+ Trường hợp việc khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện;

 + Trường hợp khai sinh trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì việc đăng ký lại khai sinh do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hiện nay của Sở Tư pháp thực hiện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã/Sở Tư pháp nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã đăng ký khai sinh trước đây.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh.

8. Lệ phí: 50.000 đồng/ trường hợp.

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai đăng ký lại khai sinh.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh đều bị mất.

- Người có yêu cầu còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký lại khai sinh.

- Người yêu cầu có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại khai sinh;

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành mức thu phí và lệ phí.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

 

        Kính gửi: (1)................................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (2)................................................................................................................................

Nơi cư trú: (3)..........................................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ................................................................................................... .

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ......................................................... .

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:....................................................

.................................................................................................................................................................

Nơi sinh: (4).………………………………… ……………………………………………………………………................

Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: …………………………….…................

Quê quán: ..............................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………….………………………………….…………….……………...................

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: …………………………………............

Nơi cư trú: (3) ..........................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………………………………….…………..…………………................

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: …………………………………............

Nơi cư trú: (3) ..........................................................................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại: (5)…………………………….… …………………………………………………..............

Giấy khai sinh số: (6)………………………….., ngày ………. / ………./. ……………………...................................

Lý do đăng ký lại: ........................................................................... ………………………………………………................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

  

..........................................


Chú thích
:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.         

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi sinh ra; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chi ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(5) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây, số, ngày, tháng, năm cấp Giấy khai sinh trước đây (nếu có bản sao Giấy khai sinh).

 

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 08:32

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:  

- Người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú;

- Người thực hiện việc ghi chú có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

a.1. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai (theo mẫu quy định;

- Bản sao giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

- Văn bản uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thay) phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

a.2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền ghi chú thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh;

- Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch.

8. Lệ phí: 50.000 đồng/ trường hợp.

Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh;

- Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử;

- Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi;

- Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, con;

- Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành mức thu phí và lệ phí.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

     

  Kính gửi: (1)......................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ......................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (2)................................................................................................................................

Nơi cư trú: (3)..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ...................................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................................................

Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: ……………………..…………...............

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:....................................................

.................................................................................................................................................................

Nơi sinh: .………………………………………………………………………………………………………….................

Quê quán: ..............................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………………………….……………………………….................

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ………………….……………................

Nơi cư trú: (3) ..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ……………………………………………….………………….………………….....................

Năm sinh: ....................... Dân tộc: ................... ............Quốc tịch: ……………………………....................

Nơi cư trú: (3) ..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Đã được đăng ký khai sinh tại(4) .........................................................................................................

Giấy khai sinh số(5) ................................... cấp ngày............. /........ / ...................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng .......năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 


Chú thích
:

(1) Ghi rõ tên cơ quan ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Ví dụ: Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.         

(4) Ghi rõ tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

(5) Ghi số, ngày, tháng, năm cơ quan nước ngoài cấp Giấy khai sinh.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI TỬ

 

 

Kính gửi: (1)......................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .........................................................................................................................................

Nơi cư trú: (2).........................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................................................................

Quan hệ với người đã chết: ......................................................................................................................................................

Đề nghịghi vào sổ hộ tịch việc khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: .....................................................................................................  Giới tính: .............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................  Quốc tịch: ...............................................................

Nơi cư trú cuối cùng: (2) ..............................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc: ............................... giờ ...............  phút, ngày ...................  tháng ...............  năm ............................

Nơi chết: ................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: ..........................................................................................................................................................................

Theo (4) .....................................................................................................................................................................................................

số ................................................. do (5)............................................................................................................. ..............
...........................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm ..........................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

 

 

 

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng .......năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

........................................... 

         


Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi sinh sống thực tế.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

 (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

TỜ KHAI GHI CHÚ THAY ĐỔI HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)......................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .........................................................................................................................................

Nơi cư trú: (2).........................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................................................................

Đề nghịghi vào sổ hộ tịch việc(4)................................................................................cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:  ............................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................................................

Dân tộc: ............................ ............................................Quốc tịch: ..................................................................................

Nơi cư trú: (2).........................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................................................................

Nội dung ghi vào sổ hộ tịch(4): ................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Theo (5) .....................................................................................................................................................................................................

số ................................................. do (6).............................................................................................................
...............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm .....................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng .......năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

..........................................

 

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký (thay đổi hộ tịch, khai tử).

(5) Ghi rõ tên giấy tờ hộ tịch được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp.

 (6) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

 

Kính gửi: (1)......................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .......................................................................................................

Nơi cư trú: (2).........................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................................................................

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................... Giới tính ................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ...................................................................................................

Nơi cư trú: (2)........................................................................................................................................................................................

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3).....................................................................................................

Là con nuôi của:

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………………….…………………….........................

Năm sinh: ............................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: ……………………………….........

Nơi cư trú: (2) .......................................................................................................................................... .

.................................................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………….……………………...........................

Năm sinh: ......................... Dân tộc: .............................Quốc tịch: ……………………………….................

Nơi cư trú: (2) ..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Theo (4) .....................................................................................................................................................................................................

số ...............................................................do(5)........................................................................................................................................
cấp ngày........... tháng ........ năm .......................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng .......năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

 


Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

 (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI CHÚ VIỆC GIÁM HỘ, NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi: (1)......................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .............................................................................. ........................

Nơi cư trú: (2).........................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................................................................

Đề nghịghi vào sổ hộ tịch việc(4)..........................................................................................................cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................... Giới tính ................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: ...................................................................................................

Nơi cư trú: (2)........................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)...................................................................

: (5)............................................................. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:.................................................................................................... Giới tính .................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ................................................................................................

Nơi cư trú: (2) ......................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3)............................................................................................................................................................................

Đã được giải quyết theo (6) .........................................................................................................................................................

số ........................................................do(7)................................................................................................... .................
............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm .........................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

 

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng .......năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

 

 Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào sổ hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (giám hộ, nhận cha, mẹ, con).

(5) Ghi rõ mối quan hệ: là cha/mẹ/người giám hộ.

(6) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

 (7) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

Thứ sáu, 05 Tháng 1 2018 08:30

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:  

- Người có yêu cầu ghi chú ly hôn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi chú ly hôn;

- Người thực hiện việc ghi chú ly hôn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính cong cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần:

a.1. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai ghi chú ly hôn;

- Bản sao Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật;

- Văn bản uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thay) phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

a.2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu ghi chú ly hôn.

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền trong trường hợp công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn, công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam yêu cầu ghi chú ly hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

Trường hợp việc kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện.

Trường hợp việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú trước khi xuất cảnh của công dân Việt Nam thực hiện.

+ Công dân Việt Nam từ nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam thường trú thực hiện.

+ Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn để kết hôn mới mà việc kết hôn trước đây được đăng ký tại Cơ quan đại diện hoặc tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn do Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ kết hôn mới thực hiện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục ghi chú ly hôn.

8. Lệ phí: 50.000 đồng/ trường hợp.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai ghi chú ly hôn.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, văn bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

-Việc ly hôn, hủy kết hôn của công dân Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết không thuộc trường hợp có đơn yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam.

- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì phải ghi chú ly hôn. Trường hợp đã nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú lần ly hôn, hủy việc kết hôn gần nhất.

 - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành mức thu phí và lệ phí.

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI CHÚ LY HÔN

 

Kính gửi: (1)......................................................................................

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  .......................................................................................................

Nơi cư trú: (2).........................................................................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) .........................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được ghi chú: ....................................................................................................... .

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc ................................ đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …..............……………………………................. Giới tính:..…….................

Ngày, tháng, năm, sinh: ……...................………………………………………………...............

Quốc tịch:…….......…......................................................................................……............................

Giấy tờ tùy thân: (3):............................................................………………………..…….................

Nơi cư trú hiện nay: …………...............……….....................…......……………………...............

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ..........................................................................................................

……………….................…………………………………...........................................…................

Nơi đăng ký kết hôn trước đây:...........................................................................................................

……………….................………………………………….......................................…....................

Đã ................................ với ông/bà:

Họ, chữ đệm tên: …………....................…………………………………….................................

Giấy tờ tùy thân: (3): ............................................................………………………………..............

Theo (4) ..........................................................................................................................................................

số ................................................................do(5)............................................................................................
............................................................................................cấp ngày........... tháng ........ năm .........................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Làm tại: …………………, ngày ....... tháng .......năm ........

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

...........................................

 

Chú thích:

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ hình thức văn bản: Bản án/quyết định/ thỏa thuận/các hình thức khác.

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết ly hôn/hủy kết hôn.

Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 10:14

      Sáng ngày 4/1/2018, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tổng kết năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Đồng chí Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Thái Bình; đại diện một số phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Người cao tuổi năm 2017

Đ/c Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Đ/c Nguyễn Văn Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao giấy khen cho đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội người cao tuổi năm 2017

      Huyện Hưng Hà có 33538 người cao tuổi, sinh hoạt tại 266 chi hội; quỹ hội có 2 tỷ 830 triệu đồng; quỹ toàn dân chăm sóc người cao tuổi 2 tỷ 300 triệu đồng. Năm qua, các tổ chức Hội người cao tuổi trong huyện đã có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi; có 5027 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ với số tiền 1 tỷ 100 triệu đồng; 9974 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân đã xây dựng 7 nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ sinh kế cho 2 người cao tuổi với số tiền 230 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, Ban đại diện Hội người cao tuổi của huyện phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Tân Hòa. Phong trào phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường; xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới được người cao tuổi tích cực tham gia. Toàn huyện có 19598 hội viên trực tiếp lao động sản xuất, 112 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. 987 người cao tuổi tham gia công tác xã hội. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các cấp hội thực hiện hiệu quả.

      Năm 2018, các tổ chức Hội người cao tuổi tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với các ngành thực hiện chương trình “ Mắt sáng cho người cao tuổi” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; thi đua lao động sản xuất kinh doanh, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Nhiệm vụ trọng tâm, động viên gia đình, cháu con không sử dụng buôn bán, tàng trữ vật liệu nổ và pháo; chấp hành tốt luật an toàn giao thông; thực hiện tốt lịch sản xuất vụ xuân; động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

      Nhân dịp này, Hội người cao tuổi tỉnh và huyện đã tặng giấy khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội người cao tuổi năm 2017 và phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”.

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 14:30

       Sau nhiều năm bươn chải với cuộc sống đời thường, anh Nguyễn Trọng Đức khu nhân cầu 3, Thị trấn Hưng Hà đã tích lũy được 5 tỷ đồng. Tháng 4/2016 anh Đức đã đầu tư xây dựng nhà máy giày da xuất khẩu Hòa Bình, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà. Các trang thiết bị được nhập khẩu đáp ứng yêu cầu sản xuất. Anh Đức đã tuyển dụng 250 công nhân, thuê 4 kỹ thuật người nước ngoài trực tiếp đào tạo nghề may giày da xuất khẩu, đồng thời liên kết với một số công ty tại thành phố Hải Phòng để tiêu thụ sản phẩm. Động viên công nhân chịu khó học hỏi nâng cao tay nghề đảm bảo kỹ thuật và ngày công lao động. Năm 2017, nhà máy giày da Hòa Bình, xã Hòa Bình đã sản xuất gần 300 ngàn sản phẩm, thu nhập của công nhân đạt bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng.

      Quý I năm 2018, anh Nguyễn Trọng Đức tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, đồng thời tuyển dụng thêm 300 công nhân làm nghề may giày da xuất khẩu, thực hiện đầy đủ các chế độ theo luật lao động để động viên công nhân yên tâm lao động sản xuất.

Anh Nguyễn Trọng Đức, Giám đốc nhà máy may giày da xuất khẩu Hòa Bình, xã Hòa Bình kiểm tra sản phẩm

Nguyễn Hải Hưng

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 11:11

       Sáng ngày 3/1, Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đi thăm, kiểm tra mô hình sản xuất trồng Bí củ Lạc, Bắp cải tím tại xã Dân Chủ và xã Điệp Nông.

       Sản xuất vụ đông năm nay, xã Dân Chủ tiếp tục thực hiện việc liên kết sản xuất với các công ty rau, củ, quả tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, đồng thời quy hoạch sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn như trồng cây Bí củ Lạc với diện tích trên 50 ha, đây là loại cây vụ đông dễ trồng, kháng chịu sâu bệnh tốt cho năng suất cao từ 3,5 – 4 tạ/ sào, với giá bán ổn định trên 6.000 đồng/ kg, trừ chi phí cho lãi từ 1,5 – 2 triệu đồng/ sào. Tại xã Điệp Nông trong sản xuất vụ đông những năm qua, địa phương đã đưa nhiều loại cây trồng cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như cây Ngô ngọt, khoai tây...đặc biệt là cây Bắp cải tím một loại cây vụ đông ưa lạnh thích ứng phát triển tốt trên đồng đất ở địa phương, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra mô hình sản xuất trồng Bí củ Lạc, Bắp cải tím tại xã Dân Chủ và xã Điệp Nông

         Qua đi thăm, kiểm tra sản xuất cây vụ màu vụ đông tại các địa phương. Đ/c Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao hiệu quả trồng bí củ lạc và bắp cải tím của xã Dân Chủ và xã Điệp Nông, Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh việc liên kết trong sản xuất với các công ty thực phẩm chế biến đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giá cả giữ vững ổn định đồng thời thúc đẩy các địa phương chuyển hướng dần sang sản xuất nông nghiệp theo quy mô cánh đồng mẫu lớn. Đ/c yêu cầu trong sản xuất vụ đông các năm tiếp theo các địa phương trong huyện cần tích cực đưa các giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng sản xuất mẫu lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết với các công ty trong việc cung ứng giống, vốn hỗ trợ khoa học kỹ thuật kết hợp bao tiêu sản phẩm giúp người nông dân an tâm sản xuất./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 16:26

      Sáng ngày 2/1, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện; Trung tá Nguyễn Hải Triều, Ủy viên BTV Huyện ủy – Trưởng Công an huyện đã đi kiểm tra việc thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông tại một số xã, thị trấn trong huyện.

      Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04, Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang công trình thủy lợi, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, việc tái lấn chiếm vi phạm hành lang ATGT vẫn xảy ra, ở 1 số địa phương việc giải tỏa chưa triệt để, xử lý chưa kịp thời gây bức xúc trong nhân dân…Ngày 26/12, UBND huyện tiếp tục ban hành Công văn số 773 về việc thực hiện nghiêm túc Công điện số 08 của UBND tỉnh, Công văn số 732 của UBND huyện về việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Ngày 28 và 29/12/2017, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt huy động lực lượng, phương tiện ra quân để giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của UBND huyện. hầu  hết các xã đều làm tốt việc giải tỏa vi phạm.

Một số hộ dân Khu Thọ Mai – thị trấn Hưng Hà vẫn tái lấn chiếm hành lang đường giao thông để bán hàng

Hộ dân vi phạm hành lang an toàn giao thông thủy lợi tại xã Văn Lang.

Vi phạm hành lang an toàn giao thông khu vực trước cổng trường Cấp 3 Nam Duyên Hà – xã Minh Hòa.

Vi phạm hành lang an toàn giao thông Khu vực chợ Diêm – xã Minh Tân

       Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương. Tại khu Thọ Mai –, thị trấn Hưng Hà, việc giải tỏa vi phạm của thị trấn Hưng Hà làm chưa triệt để, một số hộ dân vẫn lấn chiếm hành lang để bán hàng thực phẩm; địa phận thôn Thượng Ngạn – xã Văn Lang, một số người dân vi phạm hành lang giao thông thủy lợi -  lợp mái tôn qua cầu vào nhà,  địa điểm trước cửa bưu điện Minh Hòa và khu vực đoạn ngã tư xã Minh Hòa,  khu vực Chợ Diêm, thôn Quang Trung – xã Minh Tân – nhiều hộ dân vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, bán hàng rong, để vật liệu xây dựng.. gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

        Tại các điểm kiểm tra, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn chỉ đạo cơ sở thôn làng, khu dân cư nghiêm túc thực hiện Công điện số 08 của UBND tỉnh, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và quản lý vỉa hè, hành lang ATGT. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT đường bộ…. Đồng thời cần làm tốt việc bàn giao các tuyến đường sau giải tỏa cho lực lượng công an xã, bảo vệ tổ dân phố để tiếp tục duy trì theo quy định./.

 

 

Văn Học

Đài Truyền thanh – truyền hình Hưng Hà

Thứ ba, 02 Tháng 1 2018 09:41

       Sáng ngày 2/1/2018, Xí nghiệp May Veston Hưng Hà đã ra quân, phát động phong trào thi đua năm 2018. Đ/c Đặng Thị Kim Cúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện đã tới dự

      Năm 2017, mặc dù còn gặp khó khăn, song Xí nghiệp May Veston Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các giải pháp: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường, chuyên môn hóa các sản phẩm. Do đó, năng suất, chất lượng sản phẩm đạt và vượt chỉ tiêu. Xí nghiệp đã xuất khẩu trên 2 triệu sản phẩm, doanh thu đạt trên 7 triệu USD, thu nhập công nhân bình quân 5,9 triệu đồng/người/tháng, các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân được nâng lên.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà phát động phong trào thi đua năm 2018

      Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua, các tổ, phân xưởng đã khẩn trương bắt tay vào công việc với khí thế của ngày đầu năm mới. Phấn đấu năm 2018, doanh thu trên 8 triệu USD, thu nhập người lao động đạt từ  6 triệu đồng/người/tháng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Xí nghiệp Veston Hưng Hà đề ra các giải pháp như: Tổ chức sản xuất, thay đổi tư duy, tác phong làm việc cho người lao động, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo” “Phát huy sáng kiến”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động…

Các tổ, phân xưởng đã ký giao ước thi đua năm 2018

      Tại lễ ra quân, các tổ, phân xưởng đã ký giao ước thi đua, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2018, đồng thời trao phần thưởng cho các chuyền may đạt thành tích cao trong năm 2017./.

Xí nghiệp Veston Hưng Hà trao phần thưởng cho các chuyền may đạt thành tích cao trong năm 2017

Công nhân xí nghiệp Veston bắt tay vào sản xuất ngay sau lễ phát động thi đua

 

Nguyễn Thuần

Đài truyền Truyền thanh- Truyền hình Hưng Hà