Print trang này

Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban thường vụ Hội nông dân huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội nông dân các xã thị trấn.

Ngày 11/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban thường vụ Hội nông dân huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội nông dân các xã thị trấn. Đồng chí Phí Đức Vũ- Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Hội nông dân tỉnh;  Đồng chí Đinh Bá Khải- Huyện Ủy viên, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Đồng chí Hoàng Văn Hồng- Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện; các đồng chí hội viên Hội nông dân các xã, thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng.


Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phí Đức Vũ- Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Hội nông dân tỉnh triển khai những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác hội năm 2018.

 

Tại lớp bồi dưỡng, hội viên Hội nông dân các xã thị trấn được học tập, tìm hiểu những nội dung chủ yếu như: Việc triển khai những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác hội năm 2018, Đề án tích tụ ruộng đất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện, Đề án sản xuất vụ đông năm 2018, 2019; Một số nội dung cơ bản của luật An ninh mạng, những giải pháp nhằm ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng mạng Internet để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 Lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, nắm bắt những kỹ năng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào nông dân; vận dụng vào thực tiễn công tác tuyên truyền và vận động hội viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân ở cơ sở. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền các cấp hội thể hiện rõ vai trò chủ chốt của giai cấp nông dân trong tình hình mới, các cấp hội nông dân tham gia định hướng dư luận xã hội, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhất là trên không gian mạng, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.  

Thanh Điệp.

Đài TT- TH Hưng Hà.

Đọc 260 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội

mới nhất từ Hungha.gov.vn