Huyện Hưng Hà tăng cường công tác chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018-2021

      Thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà; Kế hoạch số 23 của UBND huyện về bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn; Trưởng khu, Phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018-2021, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc; xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bầu cử; các bước tiến hành theo quy trình, đúng thời gian quy định. Đến nay, đa số các thôn, khu đã tổ chức họp hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu theo chỉ đạo của chi ủy chi bộ, đề cử của ban công tác mặt trận; công tác lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đang được tiến hành khẩn trương.

Công an xã Phúc Khánh kiểm tra, rà soát, đối chiếu danh sách cử tri.

     Để cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn; Trưởng khu, Phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018-2021 đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, bầu đủ số lượng theo quy định và thể hiện không khí ngày hội của nhân dân địa phương, UBND huyện đã có công văn yêu cầu các  xã, thị trấn tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở các thôn, khu; thông báo công khai kết quả giải quyết tại hội nghị thôn, khu. Công an xã, thị trấn phối hợp với Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận lập danh sách cử tri; rà soát, đối chiếu, tránh sai sót; thông báo công khai và niêm yết tại hội trường thôn, khu hoặc nơi bỏ phiếu để cử tri tiện theo dõi. Nếu phát hiện sai, sót phải sửa đổi, bổ sung kịp thời. Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri phải giải quyết dứt điểm trước 24 giờ trước giờ bầu cử. Thực hiện tốt việc lập danh sách, thông báo ngày bầu cử cho những hộ gia đình đi làm ăn xa. Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phục vụ bầu cử, tận dụng tối đa các phương tiện đã có trong cuộc bầu cử trước còn sử dụng được để giảm chi phí. Xây dựng phương án bảo vệ cuộc bầu cử; tăng cường công tác tuần tra, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Các phòng, ban, ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong đoàn công tác theo Quyết định số 959 của UBND huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018 – 2021./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 357 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Văn hóa - Xã hội