Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo luôn có vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng; kể từ khi có Đảng, nhiệm vụ tuyên giáo luôn được các cấp ủy Đảng xem như một sức mạnh, một vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Góp phần quan trọng làm nên những kỳ tích vĩ đại, lật đổ chế độ phong kiến và thực dân, chiến thắng hai đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong công cuộc đổi mới đất nước, công tác tư tưởng - văn hoá không chỉ góp phần vào việc hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng thông qua tổng kết thực tiễn mà còn góp phần đưa đường lối đổi mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy và thúc đẩy sự sáng tạo của mọi người, mọi ngành, mọi địa phương, đơn vị tạo nên những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực.

Giao ban công tác tư tưởng

88 năm qua, ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung, ngành Tuyên giáo Hưng Hà nói riêng đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Trong quá trình phát triển của Đảng bộ huyện Hưng Hà, công tác tuyên giáo đã góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, dự báo những diễn biến tư tưởng, nhằm  tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội. Chủ động triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và có sức thuyết phục. Kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng trước những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp; nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động tham mưu đổi mới việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập đưa nghị quyết vào cuộc sống. 6 tháng đầu năm 2018ngành Tuyên giáo Hưng Hà làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chuyên đề năm 2018 về "xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tham mưu tổ chức hội nghị tọa đàm về xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018 – 2020;  Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo tham gia Hội thánh Đức chúa trời; tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng và những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị; tuyên truyền các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp đồng bộ với đảm bảo vững chắc về quốc phòng - an ninh; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề học tập năm 2018 tiếp tục được chú trọng và triển khai thường xuyên trong hướng dẫn tuyên truyền hằng quý và tại các hội nghị, Bản tin nội bộ của huyện và hệ thống Đài truyền thanh -Truyền hình huyện, xã, thị trấn.

Kỷ niệm 88 năm truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo. Đặc biệt là những người làm công tác Tuyên giáo của huyện Hưng Hà càng thêm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng huyện Hưng Hà ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 474 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi