Mô hình - Điển hình
Gia đình anh Nguyễn Văn Lâm, thôn Bản, xã Phúc Khánh làm giàu từ sản xuất vụ đông.
Anh hùng lao động - Nghệ nhân Trần Văn Sen, gương sáng người con hậu duệ nhà Trần
Page 20 of 20