Ðổi thay trên quê hương giàu truyền thống cách mạng

          Phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương, những thành quả và kinh nghiệm của 35 năm đổi mới, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) phấn đấu giữ vững đoàn kết thống nhất, xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng kết cấu hạ tầng hai thị trấn trên địa bàn huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4.

 Lãnh đạo huyện Hưng Hà thăm doanh nghiệp sản xuất khăn xuất khẩu - xã Thái Phương

Lãnh đạo huyện Hưng Hà tham quan trang trại nuôi bò thương phẩm và bò sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Minh Khai

         Hưng Hà là vùng đất “địa linh nhân kiệt” gắn liền với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã hun đúc nên truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước cách mạng kiên cường. Từ buổi đầu dựng nước, năm 40 đầu Công nguyên, nữ tướng Vũ Thị Thục chọn vùng đất này dấy binh, khởi nghĩa dưới cờ Hai Bà Trưng; những năm 542-544, Lý Bí (tức Lý Bôn) đã lập căn cứ đánh đuổi giặc Lương, lập nên nước Vạn Xuân - một nhà nước độc lập đầu tiên ở Việt Nam; đây cũng là nơi sinh ra Thái úy Lưu Khánh Ðàm, Thái phó Lưu Ðiều, những danh tướng có công dựng nghiệp Nhà Lý. Hưng Hà còn là vùng quê phát tích, dựng nghiệp của nhà Trần, vương triều cường thịnh, chiến công oanh liệt vào bậc nhất trong các triều đại phong kiến Việt Nam gắn với danh nhân sáng lập triều Trần như: Thái sư Trần Thủ Ðộ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung; nơi sinh ra nhiều người con đỗ đạt, thành danh, tiêu biểu là: Tam nguyên Trạng nguyên Phạm Ðôn Lễ, Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, Nhà văn hóa Nguyễn Tông Quai, Tiến sĩ Lê Trọng Thứ, Tam nguyên Bảng nhãn Lê Quý Ðôn, chí sĩ yêu nước Nguyễn Văn Cẩm... Long Hưng xưa, Hưng Hà nay còn lưu giữ 667 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 25 di tích cấp quốc gia, 79 di tích cấp tỉnh gắn với đó là hàng trăm lễ hội lớn nhỏ. Ðây là tiềm năng to lớn về du lịch lịch sử - văn hóa tâm linh.

         Người dân Hưng Hà sớm tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và giác ngộ con đường giải phóng dân tộc. Chi bộ Thần Duyên, tiền thân của Ðảng bộ huyện, là một trong sáu Chi bộ Ðảng được hình thành sớm nhất ở Thái Bình (tháng 7-1929). Ngay sau khi thành lập, ngày 1-5-1930, Chi bộ Ðảng đã phát động, lãnh đạo phong trào cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ. Tiêu biểu là cuộc biểu tình của 1.500 nông dân Tiên - Duyên - Hưng đòi các quyền lợi về dân chủ, dân sinh. Ðây là một trong hai cuộc biểu tình lớn nhất và sớm nhất trên phạm vi cả nước, mở đầu cho phong trào đấu tranh sôi nổi của nông dân Bắc Kỳ trong cao trào cách mạng 1930 - 1931. Sự kiện này là mốc son đầu tiên khẳng định sự lãnh đạo của Chi bộ Ðảng Thần Duyên sau chưa đầy hai tháng từ khi Ðảng ta ra đời. Tháng 8-1945, chi bộ Ðảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân nổi dậy giành, giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, nhanh chóng hàn khẩu đê Ðìa, chống giặc đói, giặc dốt, tăng gia sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và vinh dự được đón Bác Hồ hai lần về thăm. Hưng Hà là một trong số địa phương đóng góp nhiều nhất sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Huyện và tám xã được công nhận đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

 

Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà đang phấn đấu đạt đô thị loại 4.

          Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, trong nhiệm kỳ qua, Ðảng bộ huyện Hưng Hà đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, phù hợp, góp phần giành được những kết quả to lớn. Ðiểm sáng là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,31% (vượt mục tiêu Ðại hội 2,17%); nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện được hoàn thành sớm trước hai năm so Nghị quyết Ðại hội (là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới). Hết năm 2018, 100% số xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay có hai xã đã hoàn thành và đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ba xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2020. Hưng Hà là một trong các địa phương có năng suất lúa bình quân hằng năm luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Huyện đã thu hút được 44 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 2.597 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,98%/năm (vượt 6,41% so với mục tiêu Ðại hội). Ðồng thời, duy trì, giữ vững các nghề hiện có trong 53 làng nghề và bốn xã nghề truyền thống, đi đôi với du nhập nghề mới. Công tác quản lý ngân sách được tăng cường và đạt kết quả khá cao. Hầu hết các chỉ tiêu thu hằng năm vượt dự toán tỉnh giao. Ðã tập trung huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Nhiều di tích lịch sử văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp từ nhiều nguồn vốn như: Ðền Trần, Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Ðôn, Hành cung Lỗ Giang, Ðền thờ Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm... Ðã từng bước khai thác, phát huy tiềm năng về du lịch văn hóa gắn với tổ chức các lễ hội, tiêu biểu là các lễ hội cấp vùng như Lễ hội đền Trần Thái Bình, Lễ hội đền Tiên La. Công tác xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được coi trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng từng bước đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn bảo đảm đồng bộ ngày càng vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

        Những thành tựu đạt được nhiệm kỳ qua là niềm tự hào, đồng thời cũng là tiền đề, động lực để Ðảng bộ và nhân dân huyện Hưng Hà tiếp tục phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Với tinh thần “Ðoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ huyện Hưng Hà quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của huyện; quyết tâm xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt là thực hiện ba đột phá phát triển, đó là:

(1) Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; đáp ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

(2) Từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện;

(3) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ số lượng, có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mới.

           Nhằm thực hiện được mục tiêu đề ra, huyện Hưng Hà tập trung thực hiện đồng bộ năm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Ðảng bộ huyện và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, ý thức chấp hành; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển mạnh thương mại - dịch vụ. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và văn hóa, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thường xuyên củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở.

        Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, bằng tư duy sáng tạo và tinh thần đổi mới, Ðảng bộ và nhân dân Hưng Hà tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp, xây dựng quê hương Hưng Hà ngày càng phát triển, góp phần cùng Ðảng bộ, nhân dân toàn tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

CÁC CHỈ TIÊU CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Bình quân giai đoạn 2021 - 2025:

1/ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 10,66% trở lên/năm.

2/ Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt từ 8% trở lên (không tính số thu tiền sử dụng đất).

Ðến năm 2025:

1/ Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 30% trở lên.

2/ Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đạt 10%.

3/ Hệ thống kết cấu hạ tầng hai thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại 4. Xây dựng xã Thái Phương đạt tiêu chí đô thị loại 5.

4/ Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%.

5/ Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt 40% trở lên.

6/ Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 95% trở lên; có 90% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.

7/ Có 10 bác sĩ/ vạn dân.

8/ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế từ 95%.

9/ Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45%.

10/ Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động toàn xã hội đạt 22% trở lên.

11/ Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong giá trị sản xuất đạt 89,07%.

12/ Giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

13/ Thu nhập bình quân đầu người 78 triệu đồng trở lên/người/năm.

Hằng năm:

1/ Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

2/ Chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên.

 

Nguyễn Văn Huy

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà

 

Đọc 150 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế