Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 13:55

Trường hợp 1: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thành phố có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký Giấy chứng nhận đồng thời với quyết định).

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định gia hạn thời gian thuê đất, Giấy chứng nhận; gửi giấy chứng nhận và một (01) bản quyết định cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện:

- Sau khi UBND huyện ký quyết định Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản Hợp đồng thuê đất chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho Hộ gia đình, cá nhân ký;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hợp đồng thuê đất (Hộ gia đình, cá nhân đã ký), Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho Hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao hợp đồng thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (04 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 03 ngày);

+ Trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho Hộ gia đình, cá nhân và thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

* Trao Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân:

Sau khi nộp hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định gia hạn thời gian thuê đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

          1           

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất;

01

 

    2           

Quyết định chủ trương đầu tư

 

01

    3           

Thuyết minh dự án đầu tư

01

 

    4           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

    5           

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); Quyết định cho thuê đất (với trường hợp chưa được cấp GCN)

01

 

    6           

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm làm thủ tục gia hạn sử dụng đất

 

01

    7           

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của Người sử dụng đất.

- Từ bước 1 đến bước 6: 09 ngày làm việc;

- Bước 7: 06 ngày làm việc;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Lệ phí: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 200.000 đồng.

-  Lệ phí địa chính: Tại phường: 25.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Đất đai năm 2013;

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

-  Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

-  Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.

  

Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

Kính gửi: .........................................................................

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa) (1): ..................................................................................................................

………………………………..........…….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ:……………..……………………...………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

Trường hợp chưa có GCN thì ghi số quyết định, ngày ký……………………….….…

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

 3.1. Nội dung trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

         

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày ...... tháng …... năm.......

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                               

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Trường hợp chưa được cấp GCN:

- Đối với cá nhân: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.


Trường hợp 2: Gia hạn sử dụng đất đối  với hộ gia đình, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp không điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định (thẩm định nhu cầu sử dụng đất và thẩm định hồ sơ gia hạn sử dụng đất).

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thành phố có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký Giấy chứng nhận đồng thời với quyết định).

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định gia hạn thời gian thuê đất, Giấy chứng nhận; gửi giấy chứng nhận và một (01) bản quyết định cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện:

- Sau khi UBND huyện ký quyết định Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản Hợp đồng thuê đất chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho Hộ gia đình, cá nhân ký;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hợp đồng thuê đất (Hộ gia đình, cá nhân đã ký), Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho Hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao hợp đồng thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (04 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 03 ngày);

+ Trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho Hộ gia đình, cá nhân và thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

* Trao Giấy chứng nhận cho Người sử dụng đất:

Sau khi nộp hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định gia hạn sử dụng đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

   1           

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

01

 

   2           

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); Quyết định cho thuê đất (với trường hợp chưa được cấp GCN)

01

 

   3           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

   4           

Phương án sử dụng đất

01

 

   5           

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm làm thủ tục gia hạn sử dụng đất

 

01

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 23 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của Người sử dụng đất.

- Từ bước 1 đến bước 6: 17 ngày làm việc;

- Bước 7: 06 ngày làm việc;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Lệ phí: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 200.000 đồng.

-  Lệ phí địa chính: Tại phường: 25.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được gia hạn thời gian sử dụng đất;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Đất đai năm 2013;

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

-  Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

-  Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

-  Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.


 

Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

Kính gửi: .........................................................................

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa) (1): ..................................................................................................................

………………………………..........…….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ:……………..……………………...………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

Trường hợp chưa có GCN thì ghi số quyết định, ngày ký……………………….….…

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

 3.1. Nội dung trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

         

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày ...... tháng …... năm.......

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

  

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

  

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Trường hợp chưa được cấp GCN:

- Đối với cá nhân: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.


 

Trường hợp 3: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất một lần trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định.

Bước 6: UBND cấp huyện xem xét, ký quyết định gửi một (01) bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện:

- Sau khi UBND huyện ký quyết định Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản Hợp đồng thuê đất chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho Hộ gia đình, cá nhân ký;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hợp đồng thuê đất (Hộ gia đình, cá nhân đã ký), Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho Hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao hợp đồng thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (04 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 03 ngày);

+ Trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho Hộ gia đình, cá nhân và thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp chứng từ cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thành phố có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp).

- Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, UBND huyện, thành phố xem xét, ký Giấy chứng nhận, gửi cho Trung tâm hành chính công để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

* Trao Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân:

Sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định cho gia hạn sử dụng đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

    1           

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất;

02

 

    2           

Quyết định chủ trương đầu tư

 

02

    3           

Thuyết minh dự án đầu tư

01

01

    4           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

02

 

    5           

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); Quyết định cho thuê đất (với trường hợp chưa được cấp GCN)

01

01

    6           

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm làm thủ tục gia hạn sử dụng đất

01

01

    7           

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

01

01

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của Người sử dụng đất.

- Từ bước 1 đến bước 6: 09 ngày làm việc;

- Bước 7: 11 ngày làm việc;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Lệ phí: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 200.000 đồng.

-  Lệ phí địa chính: Tại phường: 25.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Đất đai năm 2013;

-   Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

-  Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

-  Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.


Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

Kính gửi: .........................................................................

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa) (1): ..................................................................................................................

………………………………..........…….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ:……………..……………………...………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

Trường hợp chưa có GCN thì ghi số quyết định, ngày ký……………………….….…

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

 3.1. Nội dung trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

         

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày ...... tháng …... năm.......

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                               

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Trường hợp chưa được cấp GCN:

- Đối với cá nhân: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.

 

 

Trường hợp 4: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất một lần trường hợp không điều chỉnh dự án đầu tư

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định  (thẩm định nhu cầu sử dụng đất và thẩm định hồ sơ gia hạn sử dụng đất).

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định.

Bước 6: UBND cấp huyện xem xét, ký quyết định gửi một (01) bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện:

- Sau khi UBND huyện ký quyết định Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; trong thời hạn 01 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản Hợp đồng thuê đất chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho Hộ gia đình, cá nhân ký;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hợp đồng thuê đất (Hộ gia đình, cá nhân đã ký), Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho Hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao hợp đồng thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (04 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 03 ngày);

+ Trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho Hộ gia đình, cá nhân và thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp chứng từ cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thành phố có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp).

- Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, UBND huyện, thành phố xem xét, ký Giấy chứng nhận, gửi cho Trung tâm hành chính công để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

* Trao Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân:

Sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định cho gia hạn sử dụng đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Stt

Thành phần hồ sơ (căn cứ)

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

    1           

Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

01

 

    2           

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); Quyết định cho thuê đất (với trường hợp chưa được cấp GCN)

01

 

    3           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

    4           

Phương án sử dụng đất

01

 

    5           

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm làm thủ tục gia hạn sử dụng đất

 

01

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 28 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của Người sử dụng đất.

- Từ bước 1 đến bước 6: 17 ngày làm việc;

- Bước 7: 11 ngày làm việc;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn thời gian thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Lệ phí: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 200.000 đồng.

-  Lệ phí địa chính: Tại phường: 25.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện được gia hạn thời gian sử dụng đất;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Đất đai năm 2013;

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

-  Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

-  Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

-  Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.


 

Mẫu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

Kính gửi: .........................................................................

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa) (1): ..................................................................................................................

………………………………..........…….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ:……………..……………………...………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

Trường hợp chưa có GCN thì ghi số quyết định, ngày ký……………………….….…

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

 3.1. Nội dung trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

         

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày ...... tháng …... năm.......

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                               

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Trường hợp chưa được cấp GCN:

- Đối với cá nhân: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.

 

Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 13:49

Trường hợp 1: Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thành phố có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký Giấy chứng nhận đồng thời với quyết định)

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất, Giấy chứng nhận, gửi giấy chứng nhận và một (01) bản quyết định cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND cấp huyện:

Sau khi UBND huyện ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản phụ lục Hợp đồng thuê đất gửi Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho Hộ gia đình, cá nhân ký và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng thuê đất (Hộ gia đình, cá nhân đã ký) do Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển đến, phòng Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho Hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao phụ lục hợp đồng thuê đất cho Hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn Hộ gia đình, cá nhân kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (03 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 02 ngày);

+ Trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho Hộ gia đình, cá nhân và thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

* Trao Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân:

Sau khi nộp hồ sơ kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

        1           

Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

01

 

    2           

Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án điều chỉnh

 

01

    3           

Thuyết minh dự án đầu tư điều chỉnh  đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư

 

01

    4           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

    5           

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có)

01

 

    6           

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất

 

01

    7           

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân.

- Từ bước 1 đến bước 6: 11 ngày làm việc;

- Bước 7: 6 ngày làm việc;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận chỉnh lý hoặc cấp mới.

  8. Lệ phí: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

-  Lệ phí địa chính: Tại phường: 25.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Mục đích xin điều chỉnh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.


 Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

 

 

Kính gửi: .........................................................................

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa) (1): ..................................................................................................................

………………………………..........…….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ:……………..……………………...………………………………………………………

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

Trường hợp chưa có GCN thì ghi số quyết định, ngày ký QĐ: ....................... .............................… 

 

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

 

 3.1. Nội dung trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

 

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

         

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày ...... tháng …... năm.......

Người viết đơn

                          (Ký, ghi rõ họ tên)

   

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                               

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Trường hợp chưa được cấp GCN:

- Đối với cá nhân: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.


 

Trường hợp 2: Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trường hợp trả tiền thuê đất một lần

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định.

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất, gửi một (01) bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định:

Sau khi UBND huyện ký quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường in 04 bản phụ lục Hợp đồng thuê đất gửi Trung tâm hành chính công cấp huyện để gửi cho Hộ gia đình, cá nhân ký và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng thuê đất (Hộ gia đình, cá nhân đã ký) do Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển đến, phòng Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục Hợp đồng thuê đất và chuyển về Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho Hộ gia đình, cá nhân;

- Trung tâm hành chính công cấp huyện trao phụ lục hợp đồng thuê đất cho Hộ gia đình, cá nhân, hướng dẫn Hộ gia đình, cá nhân kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

+ Trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (03 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 02 ngày);

+ Trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho Hộ gia đình, cá nhân và thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản;

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp chứng từ cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thành phố có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký)

- Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, UBND huyện, thành phố xem xét, ký Giấy chứng nhận, gửi cho Trung tâm hành chính công để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

* Trao Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân:

Sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định quyết định điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

        1           

Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

01

 

    2           

Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án điều chỉnh

 

01

    3           

Thuyết minh dự án đầu tư điều chỉnh  đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư

01

 

    4           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

    5           

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có)

01

 

    6           

Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đến thời điểm xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất

 

01

    7           

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn thành ký quỹ để thực hiện dự án

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể đối với các khu đất có giá trị trên 20 tỷ đồng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân.

- Từ bước 1 đến bước 6: 09 ngày làm việc;

- Bước 7: 11 ngày làm việc;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận chỉnh lý hoặc cấp mới.

  8. Lệ phí: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).

-  Lệ phí địa chính: Tại phường: 25.000 đồng; Tại xã, thị trấn: 10.000 đồng.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Mục đích xin điều chỉnh phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.

 

 

Mẫu Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

 

 

Kính gửi: .........................................................................

 

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

 

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Tên (viết chữ in hoa) (1): ..................................................................................................................

………………………………..........…….………………………………………………………………

  1.2. Địa chỉ:……………..……………………...………………………………………………………

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

Trường hợp chưa có GCN thì ghi số quyết định, ngày ký QĐ: ....................... .............................… 

 

3. Nội dung biến động về: ..........................................................................................................

 

 3.1. Nội dung trước khi biến động:

   -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

 

4. Lý do biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

         

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

……………, ngày ...... tháng …... năm.......

Người viết đơn

                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

  

 

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                               

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày……. tháng…… năm …...

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng…… năm …...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Trường hợp chưa được cấp GCN:

- Đối với cá nhân: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

Hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai.

 

Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 13:43

Trường hợp 1: Giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn; tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở

  1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định.

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định giao đất, gửi một (01) bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện:

Sau khi UBND huyện, thành phố ký quyết định giao đất công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (03 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 02 ngày)

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản.

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp chứng từ cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất tại thực địa cho Hộ gia đình, cá nhân và trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký).

- Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, UBND huyện, thành phố xem xét, ký Giấy chứng nhận, gửi cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

* Trao Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân:

Sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định, Hộ gia đình, cá nhân mang bản chính Quyết định giao đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

    1           

Đơn xin giao đất

01

 

    2           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

    3           

Văn bản đề nghị của UBND cấp xã về việc giao đất cho đối tượng đủ điều kiện giao đất ở không thông qua đấu giá

01

 

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân.

- Từ bước 1 đến bước 6: 10 ngày làm việc;

- Bước 7: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Biên bản giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Lệ phí: Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/hồ sơ (Hai mươi nghìn đồng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn xin giao đất.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm g và điểm h Điều 118 Luật Đất đai 2013: Có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

- Xã, thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn còn quỹ đất ở để giao cho Hộ gia đình, cá nhân.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.

 

 

Mẫu đơn xin giao đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

…………, ngày   ...   tháng   ...   năm  ...

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân[1].......................

1. Người xin giao đất[2].......................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Địa chỉ, số điện thoại liên hệ:........................................................................................

......................................................................................................................................

4. Địa điểm khu đất:.......................................................................................................

5. Diện tích (m2):...........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích[3]........................................................................................

......................................................................................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:...............................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


Ghi chú:

        1Ghi rõ tên UBND cấp huyện nơi có đất giao

   [2] Viết chữ in hoa:

  - Đối với cá nhân: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất, cá nhân đại diện cho hộ gia đình; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

   [3] Ghi mục đích sử dụng đất là đất ở

 

Trường hợp 2: Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổ chức thẩm định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có văn bản chuyển Trung tâm hành chính công cấp huyện yêu cầu hộ gia đình, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện, thành phố quyết định.

Bước 6: UBND huyện, thành phố xem xét, ký quyết định giao đất, gửi một (01) bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

Bước 7: Tổ chức thực hiện quyết định và trao Giấy chứng nhận:

* Tổ chức thực hiện quyết định của UBND huyện:

Sau khi UBND huyện, thành phố ký quyết định giao đất công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hướng dẫn người sử dụng đất kê khai nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

+ Trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính sang Chi cục thuế (03 ngày: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: 01 ngày, Chi cục thuế: 02 ngày);

+ Trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kế hoạch - Tài chính) thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cho Hộ gia đình, cá nhân và thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sau khi có Thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục thuế, Trung tâm hành chính công cấp huyện thông báo cho Hộ gia đình, cá nhân ký, nhận mỗi loại 01 bản.

Hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp chứng từ cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trườngtổ chức giao đất tại thực địa cho Hộ gia đình, cá nhân và trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). (Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm in phôi Giấy chứng nhận theo thông tin do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để trình ký).

- Trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, UBND huyện, thành phố xem xét, ký Giấy chứng nhận, gửi cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân.

* Trao Giấy chứng nhận cho Hộ gia đình, cá nhân:

Sau khi nộp phí, lệ phí theo quy định, mang bản chính Quyết định giao đất để xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận; Hộ gia đình, cá nhân nhận Giấy chứng nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao hợp lệ

    1           

Đơn xin giao đất

01

 

    2           

Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai lập

01

 

    3           

Quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền

 

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 19 ngày làm việc không kể thời gian xác định giá đất cụ thể; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân.

- Từ bước 1 đến bước 6: 09 ngày làm việc;

- Bước 7: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Biên bản giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

8. Lệ phí: Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/hồ sơ (Hai mươi nghìn đồng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn xin giao đất

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người được giao đất thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai: Cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.

- Địa phương còn quỹ đất ở để thực hiện giao đất.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

-  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.

  

Mẫu đơn xin giao đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

…………, ngày   ...   tháng   ...   năm  ...

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân[4]..............................

1. Người xin giao đất[5].......................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Địa chỉ, số điện thoại liên hệ:........................................................................................

......................................................................................................................................

4. Địa điểm khu đất:.......................................................................................................

5. Diện tích (m2):...........................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích[6]:........................................................................................

......................................................................................................................................

7. Thời hạn sử dụng đất:...............................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Ghi chú:

          4 Ghi rõ tên UBND cấp huyện nơi có đất giao

      [5] Viết chữ in hoa: Ghi họ, tên cá nhân sử dụng đất, cá nhân đại diện cho hộ gia đình; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu…)

     [6] Ghi mục đích sử dụng đất là đất ở 

Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 08:03

      Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Quốc lộ 39A, sáng ngày 10/12/2017, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 39A tại một số địa phương ven Quốc lộ 39A.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các thành viên đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 39A tại địa bàn xã Hồng Lĩnh.

      Đến nay phần lớn khối lượng các hạng mục thi công nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 39A địa phận huyện Hưng Hà đã cơ bản hoàn thành, tạo thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện tại ở một số địa phương việc chỉ đạo và tổ chức giải tỏa bàn giao mặt bằng đối với một số hộ dân vẫn chưa tích cực, kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công hoàn thiện theo kế hoạch. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua đi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với chính quyền các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 39A và các đơn vị thi công đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời những vướng mắc đối với các hộ dân chưa giải tỏa bàn giao mặt bằng trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người dân và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời có biện pháp cương quyết đối với các hộ dân cố tình cản trở, không chấp hành giải tỏa, bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng  đến tiến độ thi công. Yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện triển khai thi công ngay những điểm đã nhận bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn thiện các hạng mục thi công theo thiết kế. Trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn trong lao động và bảo đảm an toàn cho các phương tiện, người tham gia giao thông. Phấn đấu cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018, phục vụ nhân dân lưu thông thuận tiện vui tết đón xuân./.

Xuân Bính

Đài TT-TH Hưng Hà

 

Chủ nhật, 10 Tháng 12 2017 08:42

      Chiều ngày 9/12, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị giao ban bổ khuyết công tác triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường ở 15 xã phía Nam của huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Văn Hạnh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của huyện; lãnh đạo các doanh nghiệp cung ứng nước trên địa bàn huyện; Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã Chi Lăng, Minh Hòa, Chí Hòa, Kim Trung, Độc Lập, Minh Tân, Hồng An, Tiến Đức, Thái Hưng, Thái Phương, Phúc Khánh, Minh Khai, Văn Lang, Hồng Lĩnh, Hòa Bình dự hội nghị.

 

 Hội nghị giao ban bổ khuyết công tác triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và, vệ sinh môi trường ở 15 xã phía Nam của huyện.

       Để nâng cao tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện; giao chỉ tiêu cho các ban ngành, đoàn thể, thôn làng và tạo điều kiện cho các Nhà máy nước sạch Tín Thành Hưng, Xuân Lan, Bitexco (Nam Long) giải phóng mặt bằng, thi công lắp đặt đường ống cung ứng nước. Các nhà máy nước sạch có cơ chế hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khi đăng ký lắp đặt. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen của người dân khi sử dụng nguồn nước mưa, nước giếng khoan sang sử dụng nước máy và ký hợp đồng đảm bảo cung cấp nguồn nước đạt tiêu chuẩn cho người dân yên tâm sử dụng; tiến hành rà soát, thống kê các hộ dân có nhu cầu sử dụng nước sạch để tư vấn lắp đặt đường ống kịp thời. Đến ngày 8/12/2017, đã có 27.100 hộ và 87 trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học ở 18 xã, thị trấn đấu nối sử dụng nước sạch.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ những tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Đồng thời, yêu cầu các xã tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc sử dụng nước sạch. Các Nhà máy cung ứng nước sạch trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc 6 công khai theo quy định; tiếp tục có cơ chế, chính sách khuyến khích nhân dân lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch và tập trung nhân lực kịp thời đấu nối, lắp đặt cho những hộ có nhu cầu sử dụng nước sạch; phối hợp với các xã, các thôn làng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở. Các thành viên trong Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của huyện tăng cường xuống cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân đăng ký sử dụng nước sạch để phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 15:58

      Sáng 8/12/2017, tại Quảng trường Long Hưng, Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo công tác dân số- KHHGĐ huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và "Ngày dân số Việt Nam 26/12" năm 2017. Đ/c Tô Hồng Quang- Phó Giám đốc Sở y tế, chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh; Đ/c Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;  Đ/c Đỗ Văn Bình- Huyện ủy viên- Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ Huyện, lãnh đạo 1 số phòng ban ngành của huyện, Trung tâm dân số các huyện, thành phố trong tỉnh, Chủ tịch UBND xã, cán bộ dân số, đoàn thanh niên các xã, thị trấn và trên 100 học sinh trường THCS thị trấn Hưng Hà đã đến dự.

 

Các đại biểu dự Lễ phát động

      Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2017 với chủ đề “Thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số”,  nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trước những thách thức khó khăn và tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sự phát triển bền vững của đất nước; khẳng định đường lối, chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.

Đ/c Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên- Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ Huyện phát biểu tại buổi lễ.       

      Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động về Dân số năm 2017. Đ/c Đỗ Văn Bình, Huyện ủy viên- Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ Huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác DS-KHHGĐ của huyện. Về nhiệm vụ thời gian tới đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và tầng lớp nhân dân đưa việc thực hiện các chính sách dân số- KHHGĐ là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trong đó, tháng 12 là tháng cao điểm để đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về Dân số- KHHGĐ với nhiều hình thức phong phú đa dạng để mọi người dân chấp nhận và tự nguyện thực hiện mỗi cặp vợ chồng có 2 con để chăm sóc, nuôi dạy cho tốt. Tạo điều kiện cho các bà mẹ thực hiện tầm soát, chuẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh để nâng cao chất lượng dân số. Kết hợp giữa KHHGĐ với dân số và phát triển, duy trì ổn định vững chắc mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và kiềm chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh.....

Các đại biểu tham gia diễu hành tuyên truyền về dân số trên các tuyến đường chính của huyện.

     Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu dự buổi Lễ đã tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12 trên các tuyến đường chính của huyện./.

 

Thu Uyên

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ sáu, 08 Tháng 12 2017 13:56

      Được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Sòi II, xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà từ năm 1993, ông Nguyễn Văn Quý luôn gương mẫu, tích cực vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia có hiệu quả các phong trào của địa phương, đặc biệt năm 2017, ông đã vận động bà con trong thôn từ bỏ thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan sang dùng nước máy, góp phần đưa tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch lên 80% tổng số hộ trong thôn và là thôn đạt tỷ lệ cao nhất trong xã.

Ông Quý kiểm tra việc lắp đặt đồng hồ nước tại hộ dân trong thôn

      Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn, ngay sau khi có chủ trương của tỉnh, của huyện về sử dụng nước sạch, ông Quý đã tổ chức họp thôn tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe nhân dân, vận động nhân dân từ bỏ thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan sang sử dụng nước máy để đảm bảo sức khỏe. Tuy nhiên thời gian đầu việc tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một số hộ dân về việc sử dụng nước sạch còn hạn chế, mặt khác nếu dùng nước sạch thì lại phải bỏ đi một số công trình như bể nước mưa, hệ thống lọc nước giếng khoan, máy bơm đã đầu tư, cùng với chi phí lắp đặt nên nhiều hộ gia đình còn do dự.  Để nhân dân tin tưởng, ông Quý đã quyết định lên Hà nội và sang Hưng Yên tham khảo về chi phí lắp đặt, đồng thời tiên phong đi đầu tham gia lắp đặt đường ống đấu nối nước sạch, tổ chức cho nhân dân đến gia đình để so sánh giữa 2 nguồn nước.

      Với phương châm: “Mưa dầm thấm lâu”, những hộ gia đình chưa hiểu hết lợi ích của nước sạch đem lại, ông cùng Ban công tác mặt trận thôn xuống từng hộ gia đình giải thích, thuyết phục, 1 lần không hiểu thì 2 lần, 3 lần…Do vậy, đến nay hầu hết nhận thức của người dân thôn Sòi II về sử dụng nước sạch đã nâng lên, tích cực phối hợp với Nhà máy nước Xuân Lan xã Minh Tân để lắp đặt đường ống, đồng hồ đấu nối sử dụng nước sạch, góp phần đưa tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch toàn thôn lên đến 80%. Từ khi có nước máy sử dụng, nhiều hộ gia đình thấy chất lượng sinh hoạt được nâng lên, các bệnh liên quan đến da và mắt giảm hẳn, mặt khác không còn cảnh hàng tháng vệ sinh bể lọc, thay cát như khi dùng nước giếng khoan.

      Phấn đấu đến hết năm 2017 có từ 90-95% tổng số hộ dân trong thôn sử dụng nước sạch, ông Quý tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn về vai trò, lợi ích của nước sạch, vận động con em làm ăn xa đầu tư kinh phí để gia đình lắp đặt đấu nối nước sạch sử dụng.

      Ông Bùi Trọng Đơ- Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh nhận xét: "Trưởng thôn Nguyễn Văn Quý là một trưởng thôn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc. Với uy tín của mình, mọi hoạt động, phong trào được ông Quý  triển khai luôn đạt được kết quả tốt. Thôn Sòi 2 luôn là thôn đi đầu của xã về mọi mặt".

      Với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, nhiều năm liền, ông Nguyễn Văn Quý được UBND xã, huyện khen thưởng, nhân dân trong thôn tin yêu, quý mến.

Bùi Thủy

Đài TT- TH Hưng Hà

Thứ năm, 07 Tháng 12 2017 19:09

       Ngày 12/7/2017, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà đã tổ chức khánh thành bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Khương Thị Dưỡng, xã Điệp Nông; chị Nguyễn Thị Na, xã Tây Đô; chị Nguyễn Thị Nhung, xã Hồng Lĩnh; chị Nguyễn Thị Nhường, xã Bắc Sơn và chị Trần Thị Tú xã Thái Phương là những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Mỗi nhà “Mái ấm công đoàn” được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây mới với số tiền 30 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng. Đây là hoạt động thiết thực của công đoàn các cấp nhằm động viên đoàn viên công đoàn vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đ/c Trần Văn Toản, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao tiền hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Nhường, xã Bắc Sơn

Đ/c Đặng Thị Kim Cúc, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hưng Hà tặng quà cho đoàn viên Nguyễn Thị Nhung, xã Hồng Lĩnh

       Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà trao tặng mỗi gia đình đoàn viên công đoàn 3 triệu đồng; phòng GD&ĐT, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện, chính quyền cơ sở các xã đã tặng quà, động viên đoàn viên công đoàn yên tâm lao động và công tác./.

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà