An ninh - Quốc phòng
       Là xã có bề dày lịch sử văn hoá, truyền thống đấu tranh cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến, xã Minh Khai đã tiễn đưa hàng nghìn người con ưu tú…
        Phát huy truyền thống của quê hương “Thóc thừa cân, quân vượt mức”; Những năm qua lớp lớp thanh niên xã Liên Hiệp đã nô nức lên đường nhập ngũ làm…
      Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể nên công…
       Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã viết lên thiên anh hùng ca bất  tận về những chiến công hiển hách. Đã đánh…
         Do có sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể, sự thực hiện quyết liệt các biện pháp tuyển chọn gọi công dân nhập…
Page 11 of 44