Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 09:56

Thủ tục 5: Thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng:

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện; Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương huyện thụ lý hồ sơ và tổ chức giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng Công thương xem xét hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có phiếu hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ bằng văn bản, chuyển Trung tâm hành chính công huyện yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức thẩm định.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng Công thương tổ chức tổ chức thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng.

Bước 6: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ

02

 

2

Các văn bản pháp lý có liên quan

 

02

3

Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch kèm theo chứng chỉ hành nghề phù hợp của người chủ trì lập quy hoạch

 

02

4

Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch

 

02

5

Nội dung của nhiệm vụ quy hoạch và dự toán thực hiện theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP; Thông tư 10/2010/TT-BXD; Thông tư 01/2013/TT-BXD   

02

 

6

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

02

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Chủ đầu tư trình. Trong thời gian 10 ngày cơ quan thẩm định có trách nhiệm thông báo các nội dung yêu cầu bổ sung để thông báo cho tổ chức biết thực hiện.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thấm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính; Phòng Công thương huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đọc 317 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi