Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 09:55

Thủ tục 3: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện; Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

- Bước 3: Tổ chức kiểm tra;

- Bước 4: Thông báo kết quả kiểm tra tới chủ đầu tư.

2. Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:

   - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

   - Hồ sơ hoàn thành công trình theo danh mục quy định tại Phụ lục 5 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

   4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Công thương huyện có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Thời gian được tính từ khi:

   - Kết thúc đợt kiểm tra của Phòng Công thương huyện hoặc sau khi chủ đầu tư, các bên liên quan hoàn thành các yêu cầu của Phòng Công thương huyện về việc giải trình, khắc phục các tồn tại và thực hiện thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục hoặc toàn bộ công trình theo quy định (nếu có).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

-  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đọc 277 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi