Thứ năm, 16 Tháng 6 2016 09:55

Thủ tục 2: Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện; Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

- Bước 3: Tổ chức thẩm định;

- Bước 4: Tổ chức, công dân nộp phí thẩm định và nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng;

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc cam kết bảo vệ môi trường (nếu có);

- Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan;

- Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng vốn nhà nước;

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng (Khoản 5 Điều 29 nghị định số 59/2015/NĐ-CP);

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

* Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thẩm định điều chỉnh thiết kế dự toán:

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng thay đổi;

- Văn bản chấp thuận điều chỉnh thiết kế, dự toán;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc cam kết bảo vệ môi trường (nếu có);

- Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan;

- Thiết kế bản vẽ thi công và thuyết minh thiết kế điều chỉnh;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng vốn nhà nước;

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung thiết kế thay đổi; về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng;

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế; chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế;

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định thiết kế tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

a) Không quá 30 ngày làm việc đối với các công trình cấp III.

b) Không quá 20 ngày làm việc với công trình cấp IV.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

8. Phí thẩm định:

- Phí thẩm định thiết kế quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng;

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo Mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

          - Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

Đọc 398 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi