Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 14:23

Thủ tục 6: Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1.  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, thu lệ phí, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

a.1. Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh);

- Các giấy tờ liên quan  làm căn cứ cho việc điều chỉnh hộ tịch;

- Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

a.2. Giấy tờ phải xuất trình:

- Bản chính Giấy khai sinh;

- Chứng minh nhân dân của người yêu cầu;

- Chứng minh nhân dân của  người được ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác làm thay).

b) Số lượng: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh hộ tịch

8. Lệ phí:  Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai điều chỉnh nội dung trong các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là giấy khai sinh)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/201/TT-BTP;

- Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường chấn chính việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

- Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/2/2008 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí.

Đọc 249 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi