Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 11:05

Thủ tục 54: Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (Chương trình 19).

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1UBNDcấpxã nhận đơn, xácminhcácnộidungtrong đơn, lậphồsơ chuyểnlên Phòng Lao động - TBXH cấp huyện qua Trung tâm Hành chính công huyện Hưng Hà.

- Bước 2: Phòng Lao động- TBXH cấp huyệntiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã nộp lên, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ thủ tục thì hướngdẫn để hoàn chỉnh lại.

- Bước 3: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH cấp huyệntrình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định chi hỗ trợ cho đối tượngvà chuyểnvềUBNDcấpxã đểtrảcho đốitượng.

2. Cáchthứcthựchiện: TrựctiếptạiTrung tâm hành chính công huyện Hưng Hà.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của Trưởng thôn và đề nghị của UBND cấp xã.

- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về trình trạng sức khoẻ trẻ em (đối với trẻ em bị xâm hại tình dục).  

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thự chiện: Cá nhân.

6.Cơ quan thực hiện:

- Cơ quancó thẩmquyềnquyết định: UBNDcấphuyện.

- Cơ quantrựctiếpthựchiệnTTHC: PhòngLao động - TBXH cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí:Không.                                          

9. Têmẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH).

10. Yêucầu, điều kiện thực hiện: Không.

11. Căcứ phálý:

- Quyết định số 19/2004//QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010;

- Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 6/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ lao động Thương binh xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

CỘNGHOÀ XÃ HỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập - Tựdo - Hạnhphúc

________________________

……Ngày  ..  tháng   ..   năm…..

ĐƠN ĐNGHỊCHIHỖTRỢCHOTRẺEMTHUỘCCHƯƠNGTRÌNH 19

( Đốitượngtrẻemlangthang, trẻembịxâmphạmtìnhdục, trẻemphảilao độngnặngnhọc, trong điềukiện độchại, nguyhiểm)

Kínhgửi: UBNDxã, phường/Giám đốcCơ sởBTXH…..............

Tên em (hoặc con tôi) là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinh ngày. . . . .tháng . . .. năm . .. . .

Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ và tên bố : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ và tên mẹ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nơi ở hiện nay:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoàn cảnh hiện tại (lang thang kiếm sống, hoặc đi lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm, hoặc bị xâm phạm tình dục): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Để giải quyết khó khăn trước mắt, đề nghị các cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết cho em được hưởng khoản chi hỗ trợ của Chương trình 19. Em (hoặc gia đình tôi) xin cam kết:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của trưởng thôn, bản hoặc tổ dân phố Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỦA UBND XÃ . . . . . . . . . . . .

Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Đề nghị chi hỗ trợ cho em . . . . . . . . . . . . . . . số tiền . . . . . . . . . . . đồng, gồm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Thủ trưởng cơ quan

     (Ký tên, đóng dấu)

Đọc 603 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi