Thứ tư, 25 Tháng 11 2015 11:02

Thủ tục 53: Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em và tình hình thực tế của địa  phương, UBND cấp xã lập báo cáo đánh giá, thảo luận báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em, thống nhất kết quả đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể và đề ra biện pháp phấn đấu đối với những chỉ tiêu chưa đạt được. Nếu đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em thì đề nghị UBND huyện xét công nhận qua Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

- Bước 2: Phòng Lao động - TBXH cấp huyệntiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã nộp lên, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ thủ tục thì trả về để hoàn chỉnh lại.

- Bước 3: Phòng Lao động - TBXH cấp huyệnchủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp huyện tiến hành kiểm tra, thẩm tra kết quả đạt được của từng chỉ tiêu và lập báo cáo thẩm định UBND cấp huyện.

- Bước 4: UBND cấp huyện thảo luận hồ sơ đề nghị của cấp xã, báo cáo thẩm định của Phòng Lao động - TBXH cấp huyệnvà quyết định công nhận hay không công nhận đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị công nhận xã phường phù hợp với trẻ em của UBND cấp xã gửi UBND cấp huyện;

- Bản đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em;

- Các bản thuyết minh về kết quả và nguồn số liệu (nếu có);

- Biên bản họp hội đồng đánh giá về việc đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Quy định theo đợt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá ký duyệt hồ sơ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và ra quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

Nếu xã, phường, thị trấn đạt được điểm theo quy định xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em thì Hội đồng xét duyệt làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Thời gian hoàn thành việc công nhận trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Trao giấy công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em: Phòng Lao động - TBXH cấp huyệncó trách nhiệm tổ chức trao giấy công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em cho các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào tháng 12 hàng năm.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện:

a.Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

b.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

7. Kết quả: Quyết định hành chính.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

- Thông tư 25/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 06/09/2014 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc 1162 lượt

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi