Lao động thương binh xã hội (54)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Tiền lương và Bảo hiểm xã hội.

Thủ tục 1

Đăng ký định mức lao động, thang lương, bảng lương

Thủ tục 2

Đăng ký khai trình sử dụng lao động.

Thủ tục 3

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

II. Lĩnh vực Người có công.

Thủ tục 4

Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

Thủ tục 5

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

Thủ tục 6

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần).

Thủ tục 7

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần).

Thủ tục 8

Giải quyết chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

Thủ tục 9

Công nhận liệt sỹ (Trường hợp người hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ)

Thủ tục 10

Công nhận liệt sỹ (Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được suy tôn).

Thủ tục 11

Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Thủ tục 12

 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Thủ tục 13

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Thủ tục 14

Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Thủ tục 15

Mua bảo hiểm y tế

Thủ tục 16

Giải quyết chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Thủ tục 17

Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho thân nhân người có công đã từ trần

Thủ tục 18

Cấp sổ theo dõi phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

Thủ tục 19

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Thủ tục 20

Giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Thủ tục 21

Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Thủ tục 22

Di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Thủ tục 23

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

Thủ tục 24

 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

III. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội.

Thủ tục 25

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

Thủ tục 26

Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

Thủ tục 27

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Thủ tục 28

Hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú đến địa bàn huyện, tỉnh khác

Thủ tục 29

Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng

Thủ tục 30

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Thủ tục 31

Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội cấp huyện quản lý

Thủ tục 32

Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.

Thủ tục 33

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục 34

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục 35

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội

Thủ tục 36

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Thủ tục 37

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

Thủ tục 38

Trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú

Thủ tục 39

Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật

Thủ tục 40

Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Thủ tục 41

Giới thiệu giám định mức độ khuyết tật

Thủ tục 42

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập

Thủ tục 43

Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp Huyện quản lý

Thủ tục 44

Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

Thủ tục 45

Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất (Trường hợp UBND xã không đủ kinh phí hỗ trợ)

Thủ tục 46

Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Thủ tục 47

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo

Thủ tục 48

Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

Thủ tục 49

Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình cá nhân nhận nuôi dưỡng

Thủ tục 50

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội

Thủ tục 51

Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Thủ tục 52

Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú

IV.  Lĩnh vực Chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Thủ tục 53

Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em

Thủ tục 54

Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (Chương trình 19).

Page 4 of 14

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi