Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 16:40

Thủ tục: Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm: Bản khai (theo mẫu AH1); Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng nộp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ UBND cấp xã lập danh sách kèm bản khai (mẫu AH2) kèm biên bản uỷ quyền ghi rõ nội dung ủy quyền (mẫu UQ); Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng nộp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị:

- Nếu đủ điều kiện: Lập Danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng gửi UBND cấp xã.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Bản khai cá nhân (mẫu AH1 hoặc AH2).

- Đối với trường hợp anh hùng đã chết có thêm biên bản uỷ quyền (mẫu UQ).

- Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao bằng Anh hùng.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu AH1; mẫu AH2; mẫu UQ ban hành kèm theo  Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Mẫu AH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

Họ và tên: ……………………………………………………………..…………

Sinh ngày... tháng ... năm …………………….. Nam/Nữ: ……………….…..…

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Cơ quan, đơn vị công tác: .........................................................................  

Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng .................................................  

Theo Quyết định số ................. ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước./.

 

          .... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của UBND xã, phường ………………………………………….
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ………… chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng ………………

                   TM.UBND
                  (Chữ ký,dấu)

       .... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 Mẫu AH2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ……………………………………………………………….………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………. Nam/Nữ: ………….…………

Nguyên quán: ...........................................................................................

Đã chết ngày ... tháng ... năm .......

Được truy tặng danh hiệu Anh hùng .........................................................

Theo Quyết định số ………………… ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước.

2. Phần khai cá nhân:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………….. Nam/Nữ: …………………..…

Nguyên quán: ...........................................................................................  

Trú quán: ..................................................................................................

Mối quan hệ với người có công:.............................................................. /.

 

          .... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………………………………………..
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại  …………………………………..…

TM. UBND
          (Ký, đóng dấu)

            .. ngày ... tháng ... năm ...
               Người khai
                   
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Mẫu UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ……………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Nơi cư trú

CMND/Hộ chiếu

Mối quan hệ với người có công

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………..………

Trú quán: ............................................................................................ …..

CMND/Hộ chiếu số: ………………. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ……………

3. Nội dung ủy quyền (*):

..........................................................................................................

……………………………………………………………………….....

Xác nhận của UBND xã (phường)…..

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...

Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

Đọc 975 lượt Sửa lần cuối vào Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 16:42