Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 16:36

Thủ tục: Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

Viết bởi 
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) :

- Lập danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ

- Kèm theo: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (mẫu LS7) có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Biên bản uỷ quyền (mẫu UQ) kèm theo biên bản họp gia đình dòng họ của liệt sỹ thống nhất ủy quyền hoặc phần nội dung ủy quyền của Biên bản ủy quyền ghi rõ gia đình, dòng họ liệt sỹ đã tổ chức họp và thống nhất ủy quyền cho cá nhân thờ cúng và hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

Nộp về trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Lập danh sách đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết.

- Trường hợp không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi về UBND cấp xã kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (mẫu LS7).

- Biên bản uỷ quyền (mẫu UQ) kèm theo biên bản họp gia đình dòng họ liệt sỹ (nếu có).

- Danh sách đối tượng đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập Danh sách đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: mẫu LS7; mẫu UQ ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ thực hiện đối với trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Mẫu LS7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ

 

Kính gửi: ………………………………………

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………..

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………… Nam/Nữ: ..................

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Mối quan hệ với liệt sĩ: .............................................................................

Được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng:

Liệt sĩ ........................................................................................................

Nguyên quán: ...........................................................................................  

Bằng “Tổ quốc ghi công” số …………………………………….. theo Quyết định số: ………………… ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ.

Các giấy tờ kèm theo đơn: ........................................................... …/.

 

 .... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại  …………………………………..…

TM. UBND
        (Ký, đóng dấu)

            .. ngày ... tháng ... năm ...
               Người khai
                   
(Ký, ghi rõ họ và tên)

                                                                                                                                                                                                                                    

Mẫu biên bản ủy quyền 

 Mẫu UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ……………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Nơi cư trú

CMND/Hộ chiếu

Mối quan hệ với người có công

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………..………

Trú quán: ............................................................................................ …..

CMND/Hộ chiếu số: ………….. Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ………………….

3. Nội dung ủy quyền (*):

..........................................................................................................

..........................................................................................................

 

Xác nhận của UBND xã (phường)…..

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

          Ghi chú:

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...

Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

Đọc 1018 lượt Sửa lần cuối vào Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 16:40