Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:55

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã kiểm tra, lập danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

 - Nếu đủ điều kiện: Lập danh sách kèm hồ sơ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 - Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Bản khai (Mẫu CC1).

- Một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bằng "Có công với nước". Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng.

Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương Kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

Trường hợp Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương Kháng chiến khen tặng cho gia đình, ghi tên nhiều người thì mỗi người lập một bộ hồ sơ riêng.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - THXH cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân Mẫu CC1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 Mẫu CC1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dành cho người có công giúp đỡ cách mạng

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………………

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng (*): ......................................................................

Theo Quyết định số ………… ngày ... tháng ... năm ... của …………………….…

Hoàn cảnh hiện tại (Nếu sống cô đơn không nơi nương tựa thì ghi rõ):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………….

Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại ………………………………

TM. UBND
       (Chữ ký, dấu)

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ghi chú: (*) Ghi rõ hình thức đã được khen thưởng: Huân chương, Huy chương....

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:55

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Lập Danh sách đề nghị chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm theo hồ sơ của đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần:

- Bản khai cá nhân (Mẫu HH1).

- Giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học từ 1/8/1961 đến 30/4/1975.

- Bản sao Bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định (Đối với trường hợp có bệnh án điều trị bệnh theo quy định của  Bộ Y tế).

- Kết luận Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định (Đối với trường hợp vô sinh).

- Văn bản xác nhận của UBND cấp xã đối với Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi).

- Kết luận của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên nhưng sinh con dị dạng, dị tật .

- Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (Mẫu HH2). Trừ những trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh hoặc sinh con dị dạng dị tật.

- Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học (Mẫu HH3) của Giám đốc Sở Y tế. (Trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, công an thì giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã chuyển lên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm CĐHH kèm theo hồ sơ gốc của đối tượng chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân mẫu HH1 (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐTBXH).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01/8/1961 đến 30/4/1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyệnVĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

- Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:

+  Mắc bệnh theo danh mục do bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

+ Vô sinh.

+ Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Mẫu HH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến

bị nhiễm chất độc hóa học

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………… Nam/Nữ: ………………….………..

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:

TT

Thời gian

Cơ quan/Đơn vị

Địa bàn hoạt động

1

Từ tháng ... năm ...

đến tháng ... năm ...

 

 

2

 

 

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).

TT

Họ tên

Năm sinh

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ……………

Ông (bà) ………………….hiện cư trú tại …........., có .... con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau:

.........................................................

TM. UBND

Quyền hạn, chức vụ người ký
       (Chữ ký, dấu)Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:54

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu với chế độ chính sách hiện hành: (Không tiếp nhận hồ sơ người bị thương đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân. Hồ sơ này do cơ quan quân đội, công an xác lập).

- Nếu đủ điều kiện: Trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận bị thương.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

Bước 3: Sau khi UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận bị thương, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách đề nghị kèm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương, giấy chứng nhận bị thương chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần :

- Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương.

- Giấy chứng nhận bị thương.

- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bị thương và Danh sách đề nghị.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:54

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nộp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì: Báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo xác nhận Người có công để xét duyệt từng hồ sơ; lập biên bản xét duyệt.

Căn cứ vào Biên bản xét duyệt của Ban chỉ đạo, trình chủ tịch UBND cấp huyện cấp giáy Báo tử với những trường hợp thuộc thẩm quyền.

(Người hy sinh là thanh niên xung phong nếu thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý thì chuyển hồ sơ đến Bộ Giao thông vận tải để cấp Giấy báo tử. Người hy sinh là thanh niên xung phong nếu thuộc các cơ quan đơn vị khác quản lý thì chuyển đến Sở Nội vụ để xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy báo tử).

- Nếu chưa hợp lệ thì có văn bản trả lời UBND cấp xã hướng dẫn hoàn thiện bổ sung theo quy định.

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển toàn bộ hồ sơ về Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị (mẫu LS).

- Kèm Căn cứ xác nhận liệt sĩ gồm:

+ Danh sách liêt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.

+ Hoặc Giấy xác nhận về phần mộ và thời điểm an táng hài cốt liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội địa phương quản lý nghĩa trang liệt sĩ ( đối với trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sỹ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước).

- Văn bản tham gia ý kiến của Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi.

- Văn bản tham gia ý kiến của Hội cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban Liên lạc Thanh niên xung phong  (trường hợp người hy sinh là thanh niên xung phong).

- Biên bản họp Hội đồng đề nghị xác nhận liệt sĩ .

- Biên bản niêm yết công khai.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Biên bản của Ban chỉ đạo xác nhận người có công cấp huyện.

- Giấy báo tử, danh sách và hồ sơ của đối tượng chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị xác nhận liệt sĩ (Mẫu LS), Biên bản họp Hội đồng xác nhận liệt sĩ (Mẫu BB-LS) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người hy sinh có tên trong danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy tờ tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. Hoặc đối với trường hợp người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về trước.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

 

 Mẫu LS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận liệt sĩ

Kính gửi:…………………………………

1. Phần khai cá nhân

Họ và tên: …………………………………….Năm sinh..........................

Nguyên quán:.................................................................

Trú quán:...........................................................................

Mối quan hệ với người hy sinh:........................................

2. Phần khai về người hy sinh

Họ và tên: …………………………………Năm sinh........................

Nguyên quán:..........................................................

Trú quán:........................................................................................

Địa phương, cơ quan, đơn vị trước khi nhập ngũ hoặc tham gia cách mạng:........

Hy sinh ngày……tháng……năm……..;

Cấp bậc chức vụ khi hy sinh:............................................................

Đơn vị, cơ quan khi hy sinh:..........................................................

Nơi hy sinh:................................................................................

Trường hợp hy sinh:.....................................................................

Nguồn tin cuối cùng nhận được (nếu có) và giấy tờ gửi kèm theo gồm:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Chứng nhận của UBND xã, phường (hoặc cơ quan quản lý)

(Xác nhận phần khai cá nhân tại Điểm 1)

Ngày..... tháng.... năm….
(Ký tên, đóng dấu)

….., ngày.... tháng.... năm….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Ghi rõ mối quan hệ với người tham gia CM: cha, mẹ, vợ, chồng, con hoặc người thờ cúng;

Nơi hy sinh ghi rõ thôn hoặc xóm, xã, huyện, tỉnh;

Đơn vị hy sinh ghi rõ từ cấp Đại đội trở lên (đối với quân đội, công an) hoặc trung đội (đối với dân quân, du kích).

 

7. Thủ tục : Công nhận liệt sỹ (Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được suy tôn).

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ danh sách, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Trình UBND cấp huyện cấp Giấy báo tử.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

Bước 3: Sau khi UBND cấp huyện cấp Giấy báo tử, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội lập Danh sách đề nghị kèm theo căn cứ cấp giấy Báo tử và Giấy báo tử chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Giấy Báo tử.

- Căn cứ cấp Giấy báo tử.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy Báo tử và lập Danh sách đề nghị.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế (Đối với thương hinh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) hoặc Bệnh án điều trị (bản sao) và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp huyện trở lên (đối với thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:53

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách đề nghị chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần :

- Bản khai (Mẫu HH1).

- Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học: Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z; giấy chuyển thương, chuyển viện, giấy điều trị; giấy tờ khác chứng minh có tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học được xác lập từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước.

Bản sao: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng.

- Bản sao giấy khai sinh.

b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển lên, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện lập danh sách và hồ sơ kèm theo gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đã được thẩm định.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân (Mẫu HH1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Mẫu bản khai cá nhân

Mẫu HH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến

bị nhiễm chất độc hóa học

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………… Nam/Nữ: ………………….………

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Có quá trình tham gia hoạt động kháng chiến như sau:

TT

Thời gian

Cơ quan/Đơn vị

Địa bàn hoạt động

1

Từ tháng ... năm ...

đến tháng ... năm ...

 

 

2

 

 

Tình trạng bệnh tật, sức khỏe hiện nay:

…………………………………………………………………………………

2. Phần khai về con đẻ (trường hợp người hoạt động kháng chiến sinh con dị dạng, dị tật).

TT

Họ tên

Năm sinh

Tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh

1

 

 

 

2

 

 

 

 

   .... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ………
Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại …………………………..…, có …… con đẻ dị dạng, dị tật cụ thể như sau:……………………………….

TM. UBND
    (Chữ ký, dấu)

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:51

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm các giấy tờ theo quy định nộp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2 : Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Lập danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời UBND cấp xã.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần :

-          Bản khai (Mẫu TĐ2).

Trường hợp người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (mẫu TĐ3).

- Bản sao một trong các giấy tờ : Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.

b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân (mẫu TĐ2 hoặc TĐ3 theo Thông tư 05/2013/TT- BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

  

Mẫu TĐ2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến

 bị địch bắt tù, đày

1. Phần khai về bản thân

Họ và tên: ……………………………………………………………………….

Sinh ngày ... tháng ... năm …………………….. Nam/Nữ: …………..………

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

2. Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ tháng ... năm....
đến tháng ... năm ...

 

 

 

 

 

 

3. Quá trình bị địch bắt tù, đày

 

 

Thời gian bị tù, đày

Nơi bị tù, đày

Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày

 

 

Lần 1

Từ tháng ... năm …..
đến tháng …. năm ....

 

 

 

 

Lần 2

 

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………….

Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại ………………………………

TM. UBND
    (Chữ ký, dấu)

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

             

Mẫu TĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1. Phần khai về người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Họ và tên: …………………………………………………….…………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ………… Nam/Nữ: ………………………………

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Quá trình tham gia hoạt động cách mạng

Thời gian

Đơn vị

Cấp bậc, chức vụ

Địa bàn hoạt động

Từ tháng .... năm
đến tháng ... năm

 

 

 

….

 

 

 

Quá trình bị địch bắt tù, đày

 

Thời gian bị tù, đày

Nơi bị tù, đày

Đơn vị hoạt động trước khi bị tù, đày

Lần 1

Từ tháng ... năm đến tháng ... năm ...

 

 

Lần 2

....

 

 

2. Phần khai của thân nhân

Họ và tên: …………………………………………………………..…

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………….. Nam/Nữ: ………………………

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Là ….……(*)……..  của người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày.

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ………

Ông (bà) …………………….hiện cư trú tại ………………………………

TM. UBND
    (Chữ ký, dấu)

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Ghi chú: (*) Ghi rõ mối quan hệ với người bị bắt tù, đày: cha, mẹ, vợ (chồng) hoặc con (ghi rõ con đẻ, con nuôi hoặc con ngoài giá thú).

 

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:50

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm Bản khai (Mẫu TĐ1) nộp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Lập danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời UBND cấp xã để hoàn thiện lại.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần: Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ1).

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu TĐ1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được hưởng trợ cấp một lần.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

Mẫu TĐ1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hưởng trợ cấp một lần

 

1. Phần khai về bản thân:

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm …………… Nam/Nữ: ………………….……..

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

2. Trợ cấp đã hưởng (*)

Đã hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày theo Quyết định số ……../……………. ngày ... tháng ... năm ... của ………………, mức trợ cấp: ………………………………..

 

   .... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ………………………………….
Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại …………………………..…,

TM. UBND
    (Chữ ký, dấu)

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Ghi chú:

(*) Sở LĐTBXH kiểm tra và bổ sung thông tin về trợ cấp đã hưởng trước khi ra quyết định trợ cấp hàng tháng

                    

Thứ năm, 13 Tháng 9 2018 08:49

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm: Bản khai (theo mẫu AH1); Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng nộp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ UBND cấp xã lập danh sách kèm bản khai (mẫu AH2) kèm biên bản uỷ quyền ghi rõ nội dung ủy quyền (mẫu UQ); Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng nộp tại tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị:

- Nếu đủ điều kiện: Lập Danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng gửi UBND cấp xã.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Bản khai cá nhân (mẫu AH1 hoặc AH2).

- Đối với trường hợp anh hùng đã chết có thêm biên bản uỷ quyền (mẫu UQ).

- Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao bằng Anh hùng.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu AH1; mẫu AH2; mẫu UQ ban hành kèm theo  Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 Mẫu AH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

Họ và tên: ……………………………………………………………..…………

Sinh ngày... tháng ... năm …………………….. Nam/Nữ: ……………….…..…

Nguyên quán: ...........................................................................................

Trú quán: ..................................................................................................

Cơ quan, đơn vị công tác: .........................................................................  

Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng .................................................  

Theo Quyết định số ................. ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước./.

 

          .... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của UBND xã, phường ………………………………………….
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ………… chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng ………………

                   TM.UBND
                  (Chữ ký,dấu)

       .... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu AH2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

1. Phần khai về người có công:

Họ và tên: ……………………………………………………………….………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………. Nam/Nữ: ………….…………

Nguyên quán: ...........................................................................................

Đã chết ngày ... tháng ... năm .......

Được truy tặng danh hiệu Anh hùng .........................................................

Theo Quyết định số ………………… ngày ... tháng ... năm ... của Chủ tịch nước.

2. Phần khai cá nhân:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………….. Nam/Nữ: …………………..…

Nguyên quán: ...........................................................................................  

Trú quán: ..................................................................................................

Mối quan hệ với người có công:.............................................................. /.

 

          .... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………………………………………..
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại  …………………………………..…

TM. UBND
          (Ký, đóng dấu)

            .. ngày ... tháng ... năm ...
               Người khai
                   
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

Mẫu UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ……………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Nơi cư trú

CMND/Hộ chiếu

Mối quan hệ với người có công

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………..………

Trú quán: ............................................................................................ …..

CMND/Hộ chiếu số: ………………. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ……………

3. Nội dung ủy quyền (*):

..........................................................................................................

……………………………………………………………………….....

Xác nhận của UBND xã (phường)…..

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(*) Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...

Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư này.

 

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi