Thông báo Mời dự Lễ công bố Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần; Khai mạc Lễ hội - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2015

12/2/2015 | 4:46 PM

Thông báo Mời dự Lễ công bố Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần; Khai mạc Lễ hội - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2015

 
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯNG HÀ
       
 Số:       /TB-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                            
Hưng Hà, ngày  10 tháng  02  năm 2015

     
THÔNG BÁO
Mời dự Lễ công bố Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt
Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần
Khai mạc Lễ hội - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2015
 
     Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trân trọng kính mời con em quê hương Hưng Hà đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và đồng bào, quý khách thập phương trong và ngoài huyện về dự Lễ công bố Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần; Khai mạc Lễ hội - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2015.
 
      Địa điểm : Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt - Lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần - xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 
      * Lễ hội diễn ra từ ngày 03 - 08/03/2015 (Tức ngày 13 - 18 tháng Giêng năm Ất Mùi):
      - Khai mạc vào hồi 19 giờ 45’ ngày 03/03/2015 (Tức ngày 13 tháng Giêng năm Ất Mùi) và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Thái Bình.
     - Lễ giỗ Thái tổ Trần Thừa từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 08/03/2015 (Tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi).
 
     Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Hưng Hà hân hạnh được đón tiếp.
    Thông báo này thay cho giấy mời./.
 
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Đài truyền hình Thái Bình;
- Lưu: VT.
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
( Đã ký )
 
Đỗ Văn Bình
 
 

    

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855446
Đang Online : 50

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved