THÔNG BÁO Nội dung kiểm tra, sát hạch chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014

15/7/2014 | 4:27 PM

THÔNG BÁO Nội dung kiểm tra, sát hạch chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN
CHỨC SN GIÁO DỤC NĂM 2014
Số:  99  /TB-HĐXT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                                             Hưng Hà, ngày  30  tháng 6 năm 2014
 
THÔNG BÁO
Nội dung kiểm tra, sát hạch chuyên môn nghiệp vụ
Người dự tuyển viên chức sự nghiệp  giáo dục năm 2014
 
    Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
    Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đến bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
    Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/6/2014 của UBND huyện Hưng Hà về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014.
    Hội đồng xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hưng Hà thông báo nội dung kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ người dự tuyển vào viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hưng Hà năm 2014 như sau:
 
1. Đối với người dự tuyển vào Trung tâm dạy nghề. Kiểm tra sát hạch 01 môn kiến thức chung. Tài liệu gồm:
- Luật viên chức năm 2010;
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;
- Quyết định số 13/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội.
 
2. Đối với người dự tuyển vào bậc Mầm non. Kiểm tra sát hạch 01 môn kiến thức chung. Tài liệu gồm:
- Luật viên chức năm 2010;
- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (số 44/2009/QH12);
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;
- Điều lệ trường mầm non.
 
3. Đối với người dự tuyển vào bậc Tiểu học. Kiểm tra sát hạch 01 môn kiến thức chung và 01 môn chuyên ngành. Tài liệu gồm:
* Môn kiến thức chung
- Luật viên chức năm 2010;
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;
- Điều lệ trường Tiểu học.
* Môn chuyên ngành.
- Soạn giáo án một tiết giảng dạy trên lớp thuộc chương trình:
+ Môn Văn hóa tiểu học: Chương trình sách giáo khoa toán, tiếng việt lớp 4.
+ Môn Âm nhạc: Chương trình sách giáo khoa lớp 4.
+ Môn Thể dục: Chương trình sách giáo khoa lớp 4.
 
4. Đối với người dự tuyển vào bậc THCS. Kiểm tra sát hạch 01 môn kiến thức chung và 01 môn chuyên ngành. Tài liệu gồm:
* Môn kiến thức chung
- Luật Viên chức năm 2010;
- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ;
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;
- Điều lệ trường THCS.
* Môn chuyên ngành.
- Soạn giáo án một tiết giảng dạy trên lớp thuộc chương trình:
+ Môn Hóa học: Chương trình sách giáo khoa lớp 8.
+ Môn Vật lý: Chương trình sách giáo khoa lớp 7.
+ Môn Sinh học: Chương trình sách giáo khoa lớp 7.
+ Môn Công nghệ: Chương trình sách giáo khoa lớp 7.
+ Môn Địa lý: Chương trình sách giáo khoa lớp 7.
 
Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch sẽ có thông báo cụ thể sau.
Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử, đài truyền thanh  huyện và niêm yết tại phòng Nội vụ huyện từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.
                                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
                                                                                                                                                               CHỦ TỊCH
                                           
 
                                                                                                                                                                ( Đã ký)
           
                                                                                                                                      CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
                                                                                                                                                            Vũ Tiến Khoái
 
 
 
 Kích vào đường link bên dưới để tải về:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855465
Đang Online : 65

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved