Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 30/7/2012 của UBND huyện về việc không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

9/8/2012 | 3:37 PM

ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN HƯ­NG HÀ
----------

 

Số: 10 /CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

 

 H­ưng Hà, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

CHỈ THỊ

V/v Không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc,
giờ nghỉ trưa và khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

 

         Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị quyết 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện và các xã, thị trấn được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về văn hóa công sở và trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, hiệu quả công tác và uy tín của cơ quan Nhà nước.

 

        Để tiếp tục thực hiện Quyết định 129 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị Quyết 88 của Chính phủ; thực hiện Công văn số 1625/UBND-CN ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh Thái Bình V/v thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị:

 

        1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của cơ quan, đơn vị mình không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao.

 

        2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ký cam kết không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; cam kết chấp hành nghiêm những quy định về trật tự an toàn giao thông; bổ sung cam kết vào nội dung thi đua – khen thưởng của địa phương, đơn vị. Đồng thời, theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị có hành vi vi phạm.

 

         3. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; biểu dương những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt những quy định về An toàn giao thông.

 

        4. Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý và thông báo các trường hợp vi phạm những quy định về An toàn giao thông đến cơ quan nơi người vi phạm đang công tác để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

        5. Phòng Nội vụ, Ban An toàn giao thông huyện chủ trì theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND huyện.

 

        Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thái Bình;
- Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Bình;
- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Chủ tịch UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 

Nguyễn Hồng Chuyên

 

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855481
Đang Online : 78

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved