Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/6/2012 của UBND huyện Hưng Hà về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gieo cấy lúa mùa để đạt năng suất cao và trồng cây vụ đông ưa ấm

8/6/2012 | 9:24 AM

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯNG HÀ
----------

Số: 08/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Hưng Hà, ngày 04 tháng 6 năm 2012

 CHỈ THỊ
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gieo cấy lúa mùa

để đạt năng suất cao và trồng cây vụ đông ưa ấm

  

Trong những năm qua, diện tích lúa mùa trà sớm ngày càng được mở rộng và đạt năng suất cao hơn, hạn chế các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại cuối vụ, là yếu tố quyết định để mở rộng diện tích cây vụ đông ưa ấm góp phần tích cực đưa sản xuất vụ đông trở thành vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm, là vụ sản xuất hàng hóa chủ lực đạt giá trị và hiệu quả kinh tế cao.

Do điều kiện thời tiết rết đậm, rét hại đầu vụ nên thời gian sinh trưởng của lúa xuân kéo dài thêm từ 7 - 10 ngày so với những năm trước. Toàn bộ diện tích gieo mạ mùa đều cấy lúa xuân, đến hết ngày 23/5 lúa xuân của huyện mới trổ xong 100% diện tích, đây là khó khăn lớn nhất của sản xuất vụ mùa năm nay.

Để chủ động thực hiện tốt mục tiêu mở rộng diện tích lúa mùa trà sớm và chuẩn bị cho sản xuất vụ đông năm 2012, đặc biệt là diện tích cấy giống lúa BC15, TBR1 đây là hai giống chủ lực có năng suất cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2012 của huyện, UBND huyện yêu cầu:

1. Các đ/c Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm HTXDV nông nghiệp xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, kiểm tra đánh giá sát, đúng thời điểm trỗ và thu hoạch của các trà lúa ở địa phương mình từ đó chủ động xây dựng đề án sản xuất chi tiết, cụ thể, triển khai sâu rộng để các hộ nông dân biết được khó khăn của sản xuất vụ mùa từ đó tích cực hưởng ứng, thực hiện.

* Những nội dung cần chú ý đối với sản xuất vụ mùa :

Cơ cấu giống gồm các giống : BC15, TBR1, QR1, Hương thơm, Bắc thơm số 7, Nếp N87, Nếp N97 và một số giống khảo nghiệm.

+ Mỗi xã, thị trấn, mỗi thôn làng, mỗi hộ gia đình phấn đấu gieo được ít nhất 70% trở lên diện tích mạ mùa trà sớm trên tổng diện tích mạ mùa; thời vụ gieo kết thúc đến ngày 12/6 (tức 23 tháng tư âm lịch). Diện tích còn lại gieo xong trước ngày 16/6 (tức ngày 27 tháng tư âm lịch), phương thức gieo mạ chủ yếu là gieo mạ non ngạnh trê.

+ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc thu hoạch lúa xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, gặt sát gốc để tạo điều kiện làm đất gieo cấy lúa mùa thuận lợi.

+ UBND, HTX DVNN các xã, thị trấn chủ động thống kê cụ thể các máy làm đất, máy gặt của từng thôn làng, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng chủ máy tăng thời gian và làm đất ngay sau khi gặt lúa xuân.

+ Phấn đấu lúa mùa trà sớm cấy kết thúc trước ngày 10/7 (tức ngày 22/5 âm lịch), với giống BC15 cấy kết thúc trước ngày 05/7 (tức ngày 17/5 âm lịch), toàn bộ diện tích lúa mùa cấy kết thúc trước ngày 18/7 (tức ngày 30/5 âm lịch).

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT, trạm Khuyến nông, trạm BVTV của huyện tăng cường cán bộ xuống cơ sở phối kết hợp chặt chẽ với UBND, HTX DVNN các xã, thị trấn thực hiện việc tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển giao các biện pháp kỹ thuật sản xuất vụ mùa; các HTX DVNN chủ động chuẩn bị đầy đủ về số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian các giống lúa ngắn ngày để phục vụ tốt cho sản xuất.

3. UBND huyện đề nghị các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm và Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn, thủ trưởng phòng, ban ngành đoàn thể của huyện, các cấp ủy đảng, chính quyền, xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên của xã, thị trấn phụ trách từng thôn, làng, từng công việc, kiểm tra, nắm chắc tình hình triển khai ở các thôn làng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt nhất mục tiêu sản xuất vụ mùa, chuẩn bị cho sản xuất vụ đông, đặc biệt là diện tích gieo mạ mùa trà sớm và diện tích gieo bằng giống BC15.

4. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nông dân tích cực, chủ động thi đua thực hiện mở rộng diện tích gieo mạ mùa trà sớm, diện tích gieo bằng giống BC15 ở vụ mùa và chủ động cho sản xuất vụ đông năm 2012.

5. Đài phát thanh của huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền Chỉ thị này vào các giờ 5 giờ 45 phút, 11 giờ và 17 giờ 30 phút các ngày từ 05 đến 12/6/2012, đồng thời chủ động tuyên truyền kết quả việc chuẩn bị, triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các địa phương và phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT mở chuyên mục hướng dẫn các biện pháp thu hoạch lúa xuân, kỹ thuật gieo mạ mùa trà sớm, làm đất để thực hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất lúa mùa và chuẩn bị cho sản xuất vụ đông năm 2012.

UBND huyện yêu cầu UBND, HTX DVNN các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, TT.HĐND, UBND huyện;
- Các đồng chí Huyện uỷ viên;
- UBND, HTX DVNN các xã, thị trấn;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT, NN&PTNT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Hồng Chuyên

 

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3855487
Đang Online : 83

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved