Chỉ thị số 01 v/v Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”

14/1/2010 | 2:32 PM

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN H­­ƯNG HÀ

  

        Số :  01 /CT-UBND     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                 H­­ưng Hà, ngày 02 tháng 01 năm 2010

CHỈ THỊ
V/v Thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ,
vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”

                   Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 406 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo trên địa bàn huyện được thực hiện khá nghiêm túc, đã góp phần bảo đảm TTATXH trong huyện. Tuy vậy, ở một số nơi tình trạng bán lẻ pháo, đốt pháo trái phép vẫn còn xảy ra. Trong dịp tết nguyên đán Kỷ Sửu - 2009 trên địa bàn huyện Hưng Hà, lực lượng Công an đã phát hiện 46 vụ, thu giữ trên 200kg pháo các loại, khởi tố 02 vụ với 02 đối tượng, xử lý hành chính 44 vụ với trên 50 đối tượng.

                   Ngày 15/4/2009 Chính phủ có Nghị định số 36/2009/NĐ-CP (thay thế Chỉ thị số 406) về quản lý sử dụng pháo. Ngày 17/7/2009 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”. Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện yêu cầu:

1- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, cấm đốt và thả “đèn trời”. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo (gọi tắt là BCĐ36) do đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm Trưởng ban.

2- Đài phát thanh, phòng Văn hóa Thông tin, MTTQ, các phòng,  ban ngành, UBND xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên hệ thống đài phát thanh của huyện, đài truyền thanh của xã, kẻ vẽ khẩu hiệu panô, ápphích, tờ rơi…tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên biết để tự giác chấp hành nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ- CP và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính phủ.

3- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị, xã hội, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 95/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở để phát hiện đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình hình phức tạp về pháo và “đèn trời” mà thiếu biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn thì người đứng đầu đơn vị và địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

4- Các lực lượng: Công an, Quân Sự, Quản lý thị trường, Công thương, Chi cục Thuế… tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông, các cơ sở, hộ kinh doanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các hành vi vi phạm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính phủ.

5- Các ngành Công an, VKSND, TAND huyện phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vi phạm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg của Chính phủ. Chọn một số vụ điển hình đưa ra xét xử lưu động công khai để góp phần đấu tranh và răn đe các đối tượng phạm tội.

6 - Đài phát thanh huyện và Đài phát thanh các xã, thị trấn thông báo Chỉ thị này cho nhân dân biết vào chương trình hàng ngày (các ngày : thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần)

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua  Công an huyện)./.

 

       Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng, ban, ngành, đoàn thể  của huyện;
- UBND xã, thị trấn, các cơ quan,
đơn vị trong huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- Lưu : VT, CA.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH


 
(đã ký)

 
Nguyễn Hồng Chuyên

 

Tin bài mới hơn
Tin bài cũ hơn
Đ/c Bí thư HU phát biểu định hướng phát triển kinh tế - xã ...
Danh sách video clips
Văn bản chỉ đạo của huyện
Tin tức đọc nhiều
Quảng cáo
Liên kết website
Lượt người truy cập
Tổng lượt người truy cập : 3620819
Đang Online : 18

 

 

UBND HUYỆN HƯNG HÀ
Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (036).3861.237 Fax (036).3861.238 E-mail: ubndhungha@thaibinh.gov.vn
website: www.hungha.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chuyên
Bản quyền © thuộc về UBND huyện Hưng Hà. All right reserved